DECLARACIÓN RENDA 2023. TODO O QUE DEBES SABER

23. 05. 23

Os/as contribuíntes poderán completar a declaración da renda desde o 11 de abril a través de internet, mentres que as persoas que queiran levar a cabo o proceso mediante chamada telefónica poderán facelo previa cita a partir do 5 de maio e ata o 29 de xuño.

Finalmente, quen queira facelo presencialmente, a Axencia Tributaria atenderaos desde o 1 de xuño, tendo que solicitar tamén antes a cita, desde o 25 de maio. En todos os casos, a data límite para presentar a declaración da renda está fixada para o 30 de xuño.

Se se presenta a declaración da renda fóra de prazo, haberase de pagar unha multa, que ascende conforme máis meses nos demoremos.

Para poder pedir a cita previa para ser atendido pola Axencia Tributaria, tanto por teléfono como presencialmente, pódese facer por internet ou chamado aos seguintes números de teléfono: 91 535 73 26 / 901 12 12 24 ou 91 553 00 71 / 901 22 33 44 (cando o prazo se abra)

Sexa cal for o método escollido, os contribuíntes terán que presentar unha vez máis os seus resultados económicos do ano anterior, que neste caso sería 2022. Como é habitual, nalgúns casos haberá quen se vexa obrigados a pagar os posibles desequilibrios nos seus impostos, e tamén os que teñan a fortuna de obter devolucións polo que xa estiveron achegando de IRPF.

En resumo, Datas crave:

- Martes, 11 de abril: pódese acceder ao borrador e ábrese o prazo para a presentación da declaración por internet.

- Venres, 5 de maio: ábrese o prazo para facer a declaración por teléfono. (solicitude de cita desde o 3 de maio ata o 29 de xuño).

- Xoves, 1 de xuño: poderase presentar a declaración de maneira presencial nas oficinas da Axencia Tributaria. (solicitude de cita desde o 25 de maio ata o 29 de xuño).

- Martes, 27 de xuño: termina o prazo para aqueles con resultado a ingresar con domiciliación bancaria.

- Xoves, 29 de xuño: último día para pedir cita previa para a declaración.

- Venres, 30 de xuño: finaliza o prazo para a presentación da declaración da renda.

Novidades na declaración da renda

Os cambios nas deducións do IRPF, que foron aprobados como parte dos últimos orzamentos xerais do Estado e inclúen rebaixas neste imposto para rendas de ata 21.000 euros, non supoñen diferenzas directas para este exercicio, xa que a declaración corresponde aos resultados de 2022, e será xa o próximo ano cando haberá que ter isto en conta.

No caso de GALICIA: Con efectos xa en 2022, rebáixase do 9,4% ao 9% o tipo impositivo do primeiro tramo da tarifa autonómica aplicable á base liquidable xeral e increméntanse nun 4,3% os limiares cuantitativos dos tres primeiros tramos, quedando a escala da seguinte forma:

Ademais,  increméntanse un 4,3% os importes de mínimos persoais e familiares (ascendientes e descendentes) exentos.

LEI 7/2022, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221230/AnuncioC3B0-271222-3_gl.pdf

Sí hai cambios a nivel nacional nas achegas aos plans de pensións privados. E é que, desde 2022, a achega individual máxima a un plan de pensións privado con dereito a dedución redúcese a 1.500 euros anuais, cando anteriormente o límite era 2.000.

Ademais, a cantidade non pode ser de máis do 30% dos ingresos netos do traballo e demais actividades económicas. Iso si, as achegas máximas aos plans de empresa ascenden ata os 8.500 euros anuais, polo que combinados mantéñense en 10.000.

Por outra banda, convén lembrar que xa se aplica o imposto temporal de solidariedade das grandes fortunas, aprobado hai uns meses polo Goberno. Este imposto implica que as persoas máis adiñeiradas van ter que pagar unha porcentaxe algo maior de impostos nesta declaración e na próxima, aínda que unicamente quen teña un patrimonio por encima dos tres millóns de euros. En España, só hai un 0,2% de contribuíntes con semellante fortuna, segundo datos do Ministerio de Facenda, polo que esta medida afecta a poucas persoas