AUTORIDADE PORTUARIA DE MARÍN E RÍA DE PONTEVEDRA SELECCIONA UN/HA RESPONSABLE DE MANTEMENTO:

24. 05. 20

CONTRATACIÓN DUN POSTO DE RESPONSABLE DE MANTEMENTO PERSOAL LABORAL FIXO SUXEITO A CONVENIO COLECTIVO

Posto de traballo: Responsable de Mantemento (Grupo II. Banda I. Nivel 7).

Tipo de contrato.— Fixo.

Requisitos das persoas aspirantes.

— Entre outros, estar en posesión de titulación universitaria esixida no apartado 5º do Anexo I das bases reguladoras do proceso. Sistema de selección.

— Cobertura externa. Concurso de méritos.

- Bases da convocatoria.No taboleiro de anuncios e na páxina web da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra (www.apmarin.com), na de Portos do Estado e na páxina www.administración.gob.es (060).

Prazo de presentación de solicitudes.

— Vinte días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. Se o día de finalización do prazo coincidise en sábado ou festivo, pasarase ao día seguinte hábil.

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2024/05/20/2024030931