MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA CONVOCA BOLSAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA PERSOAS TITULADAS UNIVERSITARIAS POLO INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

21. 10. 08

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

Orde HFP/1089/2021, do 30 de setembro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de bolsas de formación e investigación para titulados universitarios polo Instituto Nacional de Administración Pública.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/08/pdfs/BOE-A-2021-16367.pdf