O INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA CONVOCA 33 BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONAIS

21. 12. 15
A presente resolución ten por obxecto a convocatoria de bolsas a persoas físicas con nacionalidade dalgún dos Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, para a realización de actividades ou prácticas formativas na rede de Consellerías de Turismo no exterior dependentes do Instituto de Turismo de España, Ou.A., ou nos servizos centrais do mesmo.
 
As Consellerías de Turismo españolas no estranxeiro nas que se realizarán as prácticas son: Abu Dhabi, Berlín, Bombai, Bruxelas, Buenos Aires, Cantón, Chicago, Copenhague, Dublín, Estocolmo, Frankfurt, Helsinqui, A Haia, Lisboa, Londres, Los Ángeles, México, Miami, Milán, Moscova, Múnic, Nova York, Oslo, Paris, Pequín, Roma, Sao Paulo, Singapura, Tokio, Toronto, Varsovia, Viena e Zúric.
 
As unidades nos servizos centrais do Instituto de Turismo de España, Ou.A., nos que se realizarán as prácticas son: Subdirección Xeral de Estratexia e Servizos ao Sector Turístico, Subdirección Xeral de Marketing Exterior do Turismo e Subdirección Xeral de Coñecemento e Estudos Turísticos.

 
Poderán acceder á condición de beneficiarios/as as persoas físicas que reúnan, ao tempo da solicitude da bolsa, os seguintes requisitos:
 
Nacionalidade. Estar en posesión da nacionalidade española ou dalgún dos Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo.
 
Titulación. Estar en posesión dos títulos universitarios de Graduado, Licenciado, Arquitecto, Enxeñeiro, ou Máster Oficial ( RD 1509/2008, do 12 de setembro), ou de Diplomado en Turismo, Ciencias Económicas, Empresariais, Socioloxía, Xestión e Administración Pública, sempre que se cursaron os estudos e superado as probas para a obtención do correspondente título nun período de tempo comprendido entre os seis anos anteriores ao da convocatoria das bolsas e antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes.
 
As persoas solicitantes estranxeiras haberán de presentar as titulacións equivalentes ás esixidas aos españois. Cualificacións. Os Graduados, Licenciados, Máster Oficial, Arquitectos ou Enxeñeiros deben ter unha nota media igual ou superior a seis sobre dez; e unha nota media igual ou superior a sete sobre dez, requírese para os Diplomados en Turismo, Ciencias Económicas, Empresariais, Socioloxía, Xestión e Administración Pública.
 
Idiomas. Acreditar, mediante certificación de institución académica oficial, posuír coñecemento do idioma inglés, o nivel mínimo haberá de ser C1.
 
Os/as estranxeiros/as deberán posuír un coñecemento do castelán de nivel mínimo C1.
 
Non gozar nin gozar no últimos tres anos dunha bolsa Turismo de España ou do Instituto de Turismo de España, Ou.A., nin doutras axudas para a mesma finalidade de calquera administracións ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou doutros organismos internacionais.
 
Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das actividades que constitúen o obxecto da axuda económica.
 
Cada unha das bolsas terá unha duración de doce meses. Con todo, dada a necesidade de que todos os bolseiros terminen a súa actividade formativa ao mesmo tempo, no caso de que a incorporación dalgún non fose posible na data inicial fixada, esta duración acurtarase nos casos que proceda.
 
As bolsas poderán prorrogarse por un período máximo doutros doce meses, sempre que exista crédito suficiente e adecuado, previo informe favorable da persoa titular da Consellería de Turismo correspondente ou do titor da unidade correspondente nos servizos centrais, cunha antelación en ningún caso inferior aos tres meses previos á finalización do primeiro período ordinario das prácticas.
 
Presentación de solicitudes
A solicitude presentarase mediante o modelo «Impreso de Solicitude de Bolsa e será accesible a través do sitio http://www.tourspain.es/
 
A presentación telemática realizarase a través da sede electrónica do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo http://sede.minetur.gob.es/
 
En caso de non presentar as solicitudes por vía electrónica, poderase facer a través do Rexistro Xeral do Instituto de Turismo de España, Ou.A., e, en calquera dos demais rexistros e oficinas previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
 
Prazo de presentación de solicitudes
 
O prazo é de 15 días hábiles a partir do día seguinte á publicación do presente extracto no "Boletín Oficial do Estado". (BOE do 11-12-2021).