TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONVOCA BOLSAS DE FORMACIÓN EN TAREFAS RELACIONADAS COA INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO XURÍDICO DA DOUTRINA CONSTITUCIONAL

22. 03. 08

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Resolución do 2 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral do Tribunal Constitucional, pola que se convocan bolsas de formación en tarefas relacionadas coa investigación e tratamento xurídico da doutrina constitucional.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3634.pdf