INSTITUTO CERVANTES CONVOCA 44 BOLSAS DE FORMACIÓN REMUNERADAS

21. 02. 22

O Instituto Cervantes convocou un total de 44 bolsas de formación dentro do programa de bolsas de formación co obxectivo formar especialistas nas distintas áreas relacionadas coa promoción do ensino, o estudo, o uso da lingua e da cultura española e hispanoamericana no exterior; a adquisición de coñecementos prácticos en sistemas de información, de xestión, de difusión e xestión cultural, incluídas as de carácter administrativo e de asesoramento xurídico.

Requisitos.
As persoas interesadas en participar neste proceso para optar a unha das bolsas convocadas polo Instituto Cervantes deberán cumprir, ademais dos requisitos comúns para este tipo de convocatorias, uns requisitos específicos.

  • Terminar os estudos conducentes á obtención do título requirido nos cinco cursos académicos anteriores ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial do Estado.
  • Estar en posesión dos demais títulos académicos e contar cos coñecementos que para cada bolsa especifícanse nesta convocatoria.
    As bolsas desenvolveranse nas sedes do Instituto Cervantes de Madrid e/ou de Alcalá de Henares (Madrid).

As persoas beneficiarias contarán coa orientación, formación e seguimento dun titor pertencente á área de correspondente da institución.

Duración e contía das Bolsas.
Estas Bolsas terán unha duración de 12 meses e cada beneficiario/a recibirá unha remuneración mensual de 825 euros brutos mensuais.

Prazo de Solicitude.
En canto ao prazo para presentar as peticións de solicitude, leste será de 15 días hábiles a partir da publicación do Extracto da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE), finalizando o prazo o próximo 10 de marzo de 2021.

CONSULTA AS BASES AQUÍ: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-7475

Solicitudes.
Os/as interesados/as deberán presentar o formulario de solicitude debidamente cumprimentado segundo figura no Anexo xunto con toda a documentación solicitada de forma telemática accedendo á sede electrónica: https://sede.cervantes.gob.es/