BASES ESPECÍFICAS PARA CUBRIR EN PROPIEDADE UNHA (1) PRAZA DE CONSERXE (FUNCIONARIO DE CARREIRA) INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE PORTO DO SON PARA O ANO 2020 (BOP nº 60 DE 31 DE MARZO DE 2021)

O prazo para a presentación de instancias, no rexistro xeral do concello ( Atalaia, 7. CP 15970. Porto do Son), ou de xeito telemático na Sede Electrónica do Concello de Porto do Son (https://portodoson.sedeectronica.gal)ou por calquera dos procedementos que prevé o artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro de 2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, será de VINTE (20) DÍAS NATURAIS contados desde o seguinte ao de publicación do anuncio no Boletín oficial do Estado.

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/08/07/2023_0000006427.pdf