BASES REGULADORAS PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA O NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS COMO TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE ARZÚA

O prazo para a presentación de instancias, no rexistro xeral do concello (Rúa Santiago n.º 2 15810 Arzúa, ), ou de xeito telemático na Sede Electrónica do Concello de Arzúa (https://sede.concellodearzua.com/sxc/gl/( ou por calquera dos procedementos que prevé o artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro de 2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, será de DEZ (10) DÍAS NATURAIS contados desde o seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2024/05/03/2024_0000002917.html