MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO E EMPRESA

Resolución do 16 de abril de 2024, da Subsecretaría, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Enxeñeiros Técnicos do SOIVRE.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/06/pdfs/BOE-A-2024-9047.pdf