MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución 452/38153/2024, do 7 de maio, da Subsecretaría, pola que se convocan os procesos de selección para o ingreso nos centros docentes militares de formación, mediante as formas de ingreso directo e promoción, para a integración como militar de carreira nos corpos comúns das Forzas Armadas.

Ofertar duascentas dezasete (217) prazas, distribuídas segundo os respectivos anexos referidos a cada corpo.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/08/pdfs/BOE-A-2024-9189.pdf