BASES XERAIS DA CONVOCATORIA PARA A CUBRIR EN RÉXIME DE INTERINIDADE UN POSTO DE ARQUITECTO/A NO CONCELLO DA ESTRADA PARA O DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS , UNIDADE TÉCNICA (PERSOAL LABORAL TEMPORAL).

O prazo para a presentación de instancias, no rexistro xeral do concello (Praza da Constitución nº1, 36680 A Estrada), de xeito telemático na Sede Electrónica do Concello da Estrada https://aestrada.sedelectronica.gal/info.0 ou por calquera dos procedementos que prevé o artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro de 2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Pública será de 10 días naturais, contados a partir do día seguinte da publicación do texto íntegro das bases da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

https://aestrada.gal/proceso-selectivo-para-cubrir-en-rexime-de-interinidade-un-posto-de-arquitecto-a-persoal-laboral-temporal/

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2024/05/16/2024030378