No «Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra» número 75, do 17 de abril de 2024, publicáronse as bases que han de rexer a convocatoria para prover:
 
- Cinco prazas de Administrativo/a de Admón. Xeneral, pertencentes á escala de Administración Xeral, subescala Administrativa, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
- Tres prazas de Administrativo/a Rama Tributaria, pertencentes á escala de Administración Xeral, subescala Administrativa, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
- Catro prazas de Auxiliar de Admón. Xeneral, pertencentes á escala de Administración Xeral, subescala Auxiliar, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
- Unha praza de Auxiliar de Admón. Xeneral, pertencente á escala de Administración Xeral, subescala Auxiliar, mediante o sistema de oposición, en quenda reservada a persoas con discapacidade.
- Dúas prazas de Traballador/a Social, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala Técnica e clase Media, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
- Sete prazas de Técnico/a Auxiliar Educación Diúrna, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala Técnica e clase Auxiliar, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
- Catro prazas de Técnico/a Auxiliar Educación Nocturna, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala Técnica e clase Auxiliar, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
- Unha praza de Programador de Xestión de Expedientes, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica e clase Auxiliar, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
- Unha praza de Técnico/a Informático de Xestión, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica e clase Auxiliar, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
- Unha praza de Oficial/a Condutor/a Maquinista, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Especial e clase Persoal de oficios, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
- Unha praza de Técnico/a de Calidade, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica e clase Auxiliar, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
- Catro prazas de Técnico/a de Xestión de Residuos, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala Técnica e clase Auxiliar, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
- Unha praza de Oficial/a Carpinteiro, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Especial e clase Persoal de oficios, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
- Unha praza de Oficial/a de Mantemento, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Especial e clase Persoal de oficios, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
- Dúas prazas de Oficia/a de Control e Vixilancia, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala Especial e clase Persoal de oficios, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
- Dúas prazas de Oficial/a Costurero/a, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala Especial e clase Persoal de oficios, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
- Dúas prazas de Oficial/a de Costura e Roupeiro, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala Especial e clase Persoal de oficios, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
- Unha praza de Operario/a, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Especial e clase Persoal de oficios, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.
- Unha praza de Auxiliar de Atención ao Público do Museo do persoal de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de oposición, en quenda libre.
 
 
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».
 
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/16/pdfs/BOE-A-2024-9875.pdf