BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 1 POSTO DE PEON ESPECIALISTA CONDUTOR/A, E 3 POSTOS DE PEÓNS FORESTAIS PARA A BRIGADA FORESTAL, AO ABEIRO DO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E O CONCELLO DE PONTECESURES PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DURANTE O ANO 2024.

O prazo de presentación de instancias será de dez días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

As bases íntegras atópanse publicadas no taboleiro de anuncios electrónico (pontecesures.sedelectronica.gal) e na páxina web do Concello http://www.pontecesures.org/

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2024/05/21/2024031220