CONVOCADO O CERTAME NACIONAL DE XÓVENES EMPRENDEDORES 2022

O Injuve convoca o Certame Nacional de Mozos Emprendedores 2022 para apoiar a mozos/as que lideran proxectos innovadores, para empresas xa constituídas, cunha antigüidade máxima de tres anos e mínima dun, con independencia do sector no que se promovan.
 
Persoas Beneficiarias:
Mozas de nacionalidade española e aqueles con residencia legal en España, persoas físicas ou xurídicas.
 
Cando se trate de persoas físicas estas deben ter residencia legal e permiso de traballo en España, e que non superen a idade de 35 anos na data límite da presentación das solicitudes. Cando o proxecto sexa realizado por unha persoa xurídica, a solicitude debe ser presentada polo representante legal da devandita persoa xurídica, quen en ningún caso debe superar os 35 anos.
 
Así mesmo, o capital social debe pertencer maioritariamente (51%) a mozos/as que non superen os 35 anos.
Aos dez primeiros seleccionados seralles concedida unha axuda económica de 20.000 euros
 
Presentación de solicitudes:
As solicitudes poderán presentarse xunto á documentación que debe acompañar á mesma en: O Rexistro Xeral do Injuve, rúa Ortega e Gasset, 71, 28006 Madrid. Os rexistros da Administración Xeral do Estado, da Administración Autonómica e da Local. As oficinas de correos. A sede electrónica do Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030.
 
O prazo de presentación de solicitudes comeza o 15 de xuño e finaliza o 12 de xullo de 2022 (ambas as datas incluídas).