MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO CONVOCA AXUDAS PARA A POSTA EN MARCHA DO PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE STARTUPS

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Orde ICT/748/2022, do 28 de xullo, pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas a través do Programa de Capacidades Emprendedoras para o impulso do «Programa de Aceleración de Startups», no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

A presente orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e o procedemento de xestión da concesión de axudas en especie, dirixidas a impulsar o crecemento e desenvolvemento de startups, conforme ás tipoloxías de actuación que se describen no artigo 6, no marco do Programa de Aceleración de Startups, en réxime de concorrencia non competitiva.

As axudas reguladas nesta orde teñen por obxecto a recepción de asesoramento individualizado e formación específica a través dun Plan de Aceleración personalizado cuxo fin é facilitar o crecemento e desenvolvemento á startup beneficiaria que lle permita escalar a súa actividade e modelo de negocio

O obxectivo do Programa é impulsar o crecemento e desenvolvemento de startups, conforme a dúas modalidades de actuación (rexional e sectorial) que se describen a continuación:

a) Os Programas de Aceleración de Startups Rexionais son de ámbito autonómico e multisectorial. O seu obxectivo é facilitar a startups dunha comunidade autónoma, actividades de asesoramento multisectoriais orientadas a facer crecer significativamente os seus negocios. Celebrarase con anterioridade un protocolo de colaboración coa comunidade autónoma correspondente, que permita de forma voluntaria coordinar a xestión das propias convocatorias seleccionando sectores preferentes de atención.

Ditas actividades adecuaranse ás necesidades do territorio e á súa Estratexia Rexional de Especialización Intelixente (RIS3), involucrando ao tecido empresarial, ás grandes empresas e empresas tractoras locais. Estas actividades de aceleración terán unha duración estimada de 5 meses para cada startup beneficiaria.

O Plan de Aceleración nesta modalidade constará de tres fases:

1.º Programa de formación.

2.º Programa de aceleración.

3.º Conexión co tecido empresarial local e «networking».

O contido mínimo que debe conter o Plan de Aceleración prestado a cada startup detállase no anexo desta orde.


b) Os Programas de Aceleración de Startups Sectoriais son de ámbito nacional e especialización sectorial. O seu obxectivo é permitir a startups de todo o territorio nacional acceder a actividades de asesoramento especializado en cada sector, orientado a facer crecer significativamente os seus negocios.

Ditas actividades involucrarán ao tecido empresarial do sector, especialmente ás grandes empresas e empresas tractoras do sector. Estas actividades terán unha duración estimada de cinco meses por cada startup beneficiaria.

O Plan de Aceleración nesta modalidade constará de tres fases:

1.º Programa de formación.

2.º Programa de aceleración.

3.º Conexión co tecido empresarial sectorial.

O contido mínimo que debe conter o Plan de Aceleración prestado a cada startup detállase no anexo desta orde.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13098.pdf