COMO SOLICITAR A AXUDA POR FILLO/A A CARGO (AXUDA POR PUNTOS) DESPOIS DOS CAMBIOS INTRODUCIDOS PARA O ANO 2021

  • Que é a axuda dos puntos? Esta axuda consiste nunha asignación económica que se concede por cada fillo/a menor de 18 anos a cargo da persoa que o solicita, ou maior se ten unha discapacidade igual ou superior ao 65% así como os menores acollidos en acollemento familiar, xa sexa permanente ou pre adoptivo, sempre que non se superen uns ingresos establecidos.

A axuda desaparece como tal e intégrase no Ingreso Mínimo Vital.
Coa chegada do Ingreso Mínimo Vital, o goberno busca unificar as axudas da Seguridade Social para axilizar os trámites na administración, polo que moitas destas pasarán a formar parte do IMV.
É o caso desta axuda non contributiva, que non será eliminada, será integrada nesta nova prestación da Seguridade Social, algo que xa se anunciou antes da súa posta en marcha no mes de xuño.

Por tanto a partir do 1 de xaneiro de 2021 xa non poderá solicitarse como axuda, quen cumpra os requisitos a partir desa data deberán solicitar o Ingreso Mínimo Vital, con todo que pasará con aquelas persoas que xa son beneficiaría anteriormente. A Seguridade Social xa aprobou de oficio o Ingreso Mínimo Vital a máis de 75.000 familias que cobraban esta axuda por puntos.

  • Que pasa coas persoas que non se lles aprobou de oficio? Aínda que a Seguridade Social aprobará de oficio a moitas persoas beneficiarias da axuda por puntos para que pasasen a cobrar o IMV, algo que lles comunicou vía SMS, moitas outras beneficiarias non foron aprobados de oficio, isto non quere dicir que non sexan beneficiarias do IMV, senón que a Seguridade Social non ten a suficiente información para tramitala de oficio, datos esenciais como os ingresos dos membros da súa unidade de convivencia son os que adoitan faltar para que o proceso sexa tramitado de oficio.
  • Teño que solicitar a axuda por fillos a cargo ou o Ingreso Mínimo Vital?
    Segundo a normativa do Ingreso Mínimo Vital, débese solicitar esta, se se cumpren os requisitos concederase e cobrarase esta, pero pode darse o caso que un beneficiario/a da Axuda por puntos non cumpra os requisitos do IMV e sí os desta axuda, entón este beneficiario/a seguirá percibindo a axuda por fillo/a ata que este sexa maior de idade, iso sí, sempre que se sigan mantendo os requisitos desta prestación non contributiva.

Canto se cobra nesta axuda?

A contía será de 341 euros por cada fillo/a ou ben 588 para Farías en situacións de pobreza severa.

- Cobrarase 341 euros anuais por cada fillo/a menor de 18 anos e sen discapacidade sempre que non se superen o límite de ingresos anuais establecido en 12.313 euros (máis un 15% por cada fillo).
- No caso de familias numerosas, para tres fillos/as a cargo a contía para percibir será de 1.023 euros que ira aumentando progresivamente en función do número de fillos.
- Se se teñen fillos/as menores de idade cunha discapacidade igual ou superior ao 33% o importe para recibir será de 1.000 euros anuais.
- Para fillos/as maiores de idade cunha discapacidade maior do 65% recibirá 4.704 euros ao ano.
- Para fillos/as maiores de idade cunha discapacidade maior do 75% recibirá 7.056 euros ao ano.

Os fogares que non superen os ingresos que aparecen as táboas das páxinas 16 e 17 do Real Decreto percibirán 588 euros ao ano.

  • Durante canto tempo se cobra esta axuda?
    A axuda económica seguirase cobrando mentres se sigan cumprindo os requisitos mencionados anteriormente.

No momento que os menores alcanzan a maioría de idade, deixaríase de cumprir os requisitos (fóra de que o menor teña unha discapacidade), tamén se deixará de percibir cando as rendas superen o tope marcado.

A axuda cóbrase en dúas pagas semestrais por semestre vencido e sen pagas extras.

  • Cales son os requisitos? Os pais e nais que queiran solicitar esta axuda deberán cumprir unha serie de requisitos que serán os seguintes.

- Residir legalmente en territorio español, polo que poden solicitalo os residentes estranxeiros que se atopen en situación legal.
- Ter fillos/as a cargo ou menos acollidos, menores de 18 anos ou ben maiores afectados por unha discapacidade en grao igual ou superior ao 65%.
- Cando se fala » a cargo», quere dicir que os menores deben convivir e depender economicamente da persoa que solicita a axuda.

- Non ter dereito a prestacións similares ou a calquera outro tipo de protección social.
- Ademais dos proxenitores, tamén poden solicitala, se cumpren os requisitos, os adoptantes ou acolledores do menor, os orfos de ambos os proxenitores, ou os fillos abandonados
- Ter carencia de rendas, é dicir, non percibir ingresos anuais, de calquera natureza, superiores aos límites establecidos (en fillos/as con discapacidade ou menores acollidos, non se esixe este requisito).
Os límites de ingresos para ter dereito á asignación económica por fillo/a ou menor a cargo, quedan fixados en 12.313,00 euros anuais e, se se trata de familias numerosas, en 18.532,00 euros, incrementándose en 3.002 euros por cada fillo/a a cargo a partir do/a cuarto/a, este/a incluído/a.

  • Como se solicita? Como mencionamos ao principio, partir do 1 de xuño de 2020 está prestación só poderá solicitarse por fillos/as a cargo acollidos menores de 18 anos, afectados dunha discapacidade de polo menos un 33% ou maiores afectados dunha discapacidade do 65%.

Se non cumpres ese requisito deberás solicitar o Ingreso Mínimo Vital.

Para solicitar a axuda polos puntos podes facelo solicitando cita previa no INSS e presentar o formulario de solicitude.

Se tes certificado dixital, podes facelo telemáticamente desde a propia sede electrónica da Seguridade Social.