INEGA TEN ABERTO DESDE 2021 PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE DE AXUDAS DIRIXIDAS A PARTICULARES PARA A INSTALACIÓN DE ENERXIAS RENOVABLES (PLAN ESTATAL)

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

RESOLUCIÓN do 28 de outubro de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de incentivos 6 vencellado á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia europeo, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (códigos de procedemento IN422L e IN422M).

As axudas desta convocatoria teñen como obxectivo o desenvolvemento de enerxías renovables, concretamente o desenvolvemento de enerxías renovables térmicas no sector residencial.

 Serán subvencionables os proxectos executados con posterioridade á publicación das bases reguladoras destas axudas no BOE núm. 155, do 30 de xuño de 2021; tanto as facturas como os xustificantes de pagamento deberán levar data posterior á da súa publicación.

BENEFICIARIAS:

a) Persoas físicas que non realicen ningunha actividade económica pola que ofrezan bens e/ou servizos no mercado.

b) Entidades ou organizacións públicas ou privadas, sen ánimo de lucro, ou persoas xurídicas que non realicen ningunha actividade económica pola que ofrezan bens e/ou servizos no mercado, que acrediten a posta á disposición de colectivos vulnerables de vivendas sociais, sen que tal actividade, no caso de xerar algún rendemento económico, se poida considerar actividade económica para os efectos da aplicación da normativa europea de axudas de Estado, sen prexuízo da aplicación do resto de disposicións tanto de dereito nacional como da Unión Europea, particularmente as que se aproben no ámbito da execución e xestión tanto do Mecanismo de recuperación e resiliencia como do Plan de recuperación, transformación e resiliencia.

c) As persoas físicas que realicen algunha actividade económica, pola que ofrezan bens e/ou servizos no mercado, caso en que deberán estar dados de alta no Censo de empresarios, profesionais e retedores da Axencia Estatal de Administración Tributaria, e as axudas que perciban estarán sometidas aos requisitos e límites establecidos no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis.

d) Comunidades de propietarios, reguladas pola Lei 49/1960, do 21 de xullo, sobre propiedade horizontal, que terán que cumprir co previsto na Lei 38/2003, do 17 de novembro.

e) As entidades locais e do sector público institucional de calquera Administración pública a que se refire o artigo 2.2 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, cando se poida excluír a existencia de axuda de estado. Considerarase que se pode excluír a existencia de axuda de Estado cando estas non realicen ningunha actividade económica pola que ofrezan bens e/ou servizos no mercado, estean considerados servizos de interese económico xeral, ou cando as medidas carezan de impacto sobre o comercio entre Estados membros ao ter un impacto puramente local. Nestes casos, só poderán recibir axudas destinadas á realización de instalacións de xeración de enerxía térmica con fontes renovables en vivendas que sexan de propiedade pública. A dita propiedade pública deberá manterse inalterada durante, polo menos, cinco anos desde a resolución de concesión de axuda correspondente.

ENERXIAS SUBVENCIONABLES:

BIOMASA

XEOTERMIA E HIDROTERMIA

AEROTERMIA

SOLAR TÉRMICA

A solicitude presentaraa directamente o solicitante, salvo cando este sexa unha persoa física que non realice actividade económica ou unha comunidade de propietarios, que o fará a través dunha entidade colaboradora.

O prazo de presentación de solicitudes de axuda finalizará o 31 de decembro de 2023; ao ser inhábil prorrógase ata o 2 de xaneiro do 2024 para todas as tipoloxías de proxectos.

Información completa: https://www.inega.gal/subvencions/subvencions/Energiasrenovables/2021/ficha_renovables2021_0008.html

DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211109/AnuncioG0474-281021-0004_gl.html

Real Decreto o 477/2021: https://boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10824.pdf

 

ENTIDADES COLABORADORAS NA ESTRADA: 

Listaxe de entidades que coinciden ca búsqueda
Cod. Exp.ENTIDADE COLABORADORADirecciónConcelloProvinciaTeléfono
IN422L-275 BLANCO Y NODAR S.L. AVDA. DE SANTIAGO Nº 92 ESTRADA (A) PONTEVEDRA 986571943
IN422L-655 BREA E BARCALA, S.L. LUGAR VILABOA- CODESEDA Nº 12 ESTRADA (A) PONTEVEDRA 630921586
IN422L-114 BUBELA GALICIA, S.L. PANADERÍA, STA CRISTINA DE VEA Nº 15 ESTRADA (A) PONTEVEDRA 652906728
IN422L-604 ESTRADENSE DE CALEFACCON, SL RUA BAIUCA Nº 4 ESTRADA (A) PONTEVEDRA 986573654
IN422L-158 GEINSELEC, S.L. AVENIDA BENITO VIGO Nº 78 ESTRADA (A) PONTEVEDRA 986573474
IN422L-290 INSTALACIONES FUENTES LOPEZ SL LG - A BREA Nº 17 ESTRADA (A) PONTEVEDRA 677680548
IN422L-47 JOSE MANUEL DACAL JUIZ LUGAR OCA DE ARRIBA Nº S/N ESTRADA (A) PONTEVEDRA 620487379
IN422L-449 MARTIN CAMPOS CANABAL AVDA. FERNANDO CONDE Nº 80 ESTRADA (A) PONTEVEDRA 625445060