APERTURA DO PRAZO DE SOLICITUDE EN GALICIA DAS AXUDAS DESTINADAS ÁS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VIAXEIROS E EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS (FONDOS NEXTGENERATION)

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

ORDE do 17 de abril de 2023 pola que se convocan subvencións para a modernización de empresas privadas de transporte de viaxeiros prestadoras de servizos de transporte por estrada e de empresas privadas que interveñen no transporte de mercadorías por estrada, na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, xestionado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os anos 2023 e 2024 (códigos de procedemento IF325A, IF325B, IF325C, IF325D, IF325E, IF325F, IF325G, IF325H, IF325I e IF325J).

Serán destinatarios últimos das axudas, sempre que teñan a súa residencia fiscal en España, tanto as persoas xurídicas privadas incluídas na definición de peme de acordo co establecido no anexo I do Regulamento (UE) 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, como as persoas físicas, cando, en ambos os casos, cumpran algunha das seguintes condicións: a) Que sexan titulares dalgunha das seguintes autorizacións en vigor na data da solicitude das axudas:

1º. Unha autorización de transporte público de mercadorías habilitante para facer transporte con vehículos ou conxuntos de vehículos de máis de 3,5 t de masa máxima, identificada coa clave MDPE.

2º. Unha autorización de transporte público discrecional de viaxeiros en autobús, identificada coa clave VDE.

3º. Unha autorización de transporte público de mercadorías, habilitante para facer transporte con vehículos de ata 3,5 t de masa máxima, identificada coa clave MDLE.

4º. Unha autorización de operador de transporte habilitante para intermediar na contratación de transportes públicos de mercadorías, identificadas rexistralmente coa clave OT. b) Que na data da solicitude da axuda presten servizo público de transporte urbano en autobús e estean exentas da obtención dalgunha das autorizacións incluídas na letra a) deste punto. c) Que interveñan no proceso de transporte de mercadorías como cargador/descargador ou expedidor/receptor, tal e como se reflicte na Lei 16/1987, do 30 de xullo, no documento de control e no ADR

Serán actuacións subvencionables as categorías de solucións de modernización que se enumeran no artigo 19 do Real decreto 902/2022, do 25 de outubro:

Categoría 1. Xestión de documentos de control electrónicos (anexo I, IF325A).

Categoría 2. Sistema de tacógrafo intelixente de segunda xeración (anexo II, IF325B).

Categoría 3. Integración de documentos de control electrónicos nos sistemas de xestión (anexo III, IF325C).

Categoría 4. Implantación de sistemas TMS/ERP (anexo IV, IF325D).

Categoría 5. Implantación de sistemas SAE (anexo V, IF325E).

Categoría 6. Actualización de sistemas SAE (anexo VI, IF325F).

Categoría 7. Axudas aos servizos de transporte de viaxeiros (anexo VII, IF325G).

Categoría 8. Implantación de aplicacións para reclamacións por medios electrónicos (anexo VIII, IF325H).

Categoría 9. Mellora de sistemas de ticketing (anexo IX, IF325I).

Só serán subvencionables as actuacións realizadas con posterioridade á presentación da solicitude de axuda.

O prazo para a presentación de solicitudes de axudas contarase a partir do día seguinte da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e estará vixente ata o 30 de xuño de 2024.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230428/AnuncioG0533-190423-0001_gl.pdf