MINISTERIO DE AGRICULTURA CONVOCA AXUDAS ÁS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS DE TITULARIDADE COMPARTIDA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

Orde do 29 de abril de 2024, de convocatoria para a concesión directa de subvencións ás explotacións agrarias de titularidade compartida, para o exercicio 2024

Beneficiarios/as: As explotacións agrarias de titularidade compartida que se achen rexistradas en situación de alta no Rexistro de explotacións agrarias de titularidade compartida do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, cun mes de antelación á data en que se publique o extracto da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado». Segundo.

Finalidade: Convocar, en réxime de concesión directa, para o exercicio 2024, subvencións a favor das explotacións agrarias de titularidade compartida, nos termos establecidos no Real Decreto 819/2021, do 28 de setembro, co obxectivo de contribuír ao pago das cotas correspondentes da Seguridade Social que deben abonar os titulares da mesma.

Prazo de presentación da documentación: As entidades presentarán a documentación prevista no Real Decreto 819/ 2021, do 28 de setembro, ou a renuncia á subvención, no prazo de 15 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación do presente extracto da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado».

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/01/pdfs/BOE-B-2024-15801.pdf