A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA A OFICINA DE REHABILITACIÓN DA VIVENDA , PUNTO INFORMATIVO PARA DAR A COÑECER TODAS AS AXUDAS CON FONDOS EUROPEOS EN MATERIA RESIDENCIAL

22. 05. 18

Se queres recibir información e asesoramento (tanto a nivel particular como se es profesional) sobre todas as AXUDAS CONVOCADAS E QUE SE VAN CONVOCAR EN RELACIÓN Á REHABILITACIÓN DE VIVENDAS E ACTUACIÓNS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA

O punto de información do IGVS leva xa uns días en funcionamento e estará aberto de luns a venres polas mañás, en horario de 9 a 14 horas.

As persoas interesadas tamén terán a opción de facer consultas por teléfono, a través do número 881 045 897, o mesmo ao que haberá que chamar para pedir cita previa en caso de preferir atención presencial.

En concreto, informarase sobre as axudas a nivel de barrio, dotadas con 22,9 millóns de euros; as axudas a nivel de edificio, que dispoñerán do mesmo orzamento que as anteriores; as axudas para a redacción de proxectos e elaboración do libro do edificio, cunha partida asignada de 3,4 millóns; as axudas á construción ou rehabilitación de vivendas de alugueiro social en edificios enerxéticamente eficientes, cunha dotación de 16,1 millóns de euros; e as axudas a nivel de vivenda, as únicas que xa están convocadas, cun orzamento de 13,5 millóns de euros e que se poderán solicitar ata o próximo 14 de outubro para realizar pequenas obras de eficiencia enerxética, como o cambio de xanelas.

Esta oficina depende directamente da CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA: 881 995 341

A Xunta elaborou unha GUIA PARA QUE ENTENDAS A XESTIÓN DESTAS AXUDAS, ACCEDE Á MESMA AQUÍ: http://igvs.xunta.gal/ipecos-opencms-portlet/export/sites/default/PortalVivenda/Biblioteca/Lexislacion/Eficiencia_enerxetica/20220318_GUxA_EFICIENCIA_DIXITAL.pdf

Queres ser AXENTE COLABORADOR EN METERIA DE REHABILITACIÓN? 

O trámite é moi sinxelo, só te tes que inscribir a través da SEDE ELECTRÓNICA DA XUNTA DE GALICIA. Código de procedemento: VI470B

Deixámosche a ligazón directa: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI470B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

Outras ligazóns de interese: 

IAE - Informe de Avaliación de Edificios: http://igvs.xunta.gal/web/actuamos/961

http://igvs.xunta.gal/web/igvs/portada

ONDE OBTER O CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERXÉTICA?

 Segundo o RD 235/2013 poden realizar o certificado de eficiencia enerxética aquelas persoas que posúan titulacións que permitan realizar proxectos de obra ou dirixilas e dirección de execución de obras de edificación ou realizar proxectos das súas instalacións térmicas, segundo indica a Lei 38/1999, de Ordenación da Edificación.
 
Ademais, este real decreto engade que tamén poden realizar o certificado aqueles que posúan a titulación habilitante para a subscrición de certificados de eficiencia enerxética ou que non posuíndo ningunha das titulacións mencionadas, acrediten a cualificación profesional necesaria para expedir este certificado, se cumpren a súa disposición adicional cuarta.
 
Por isto, poden expedir certificados de eficiencia enerxética, ademais de arquitectos ou aparelladores, aqueles que teñan titulacións de Enxeñería. Existen algúns profesionais que, aínda que non se aceptaron como profesionais acreditados, están en proceso de ser engadidos á lista, como poden ser: Licenciatura en Ciencias Físicas, Químicas, Ambientais e Xeolóxicas. Técnico Superior en Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica. Técnico Superior en Proxectos de Edificación.