AXUDAS PARA FACILITAR A OBTENCIÓN DOS PERMISOS DE CONDUCIÓN CLASES B, C E D Á MOCIDADE GALEGA E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2024

24. 05. 21

Persoas destinatarias e requisitos. Poderán solicitar as axudas as persoas mozas que cumpran os seguintes requisitos na data de presentación da súa solicitude:

  1. Ter feitos os 18 anos, sen prexuízo da idade mínima para a obtención dos permisos de clase C e D, e non ter feitos os 31.
  2. Estar empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima dun ano.
  3. Non estar traballando por conta propia nin allea.
  4. Ter aprobado o/os permiso/s de conducir para o/os cales se solicita esta axuda con data de expedición entre o 1 de xaneiro de 2023 e a data de presentación da solicitude.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

O importe da axuda será de 400 euros para a obtención do permiso de condución de clase B; de 650 euros para o permiso de clase C, e de 1.300 euros para o permiso de clase D.

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG e estará aberto ata o día 30 de setembro de 2024, salvo que se produza con anterioridade o esgotamento do crédito orzamentario disponible.

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

  1. Autorización temporal para conducir expedida pola Dirección Xeral de Tráfico, no caso de que a persoa solicitante teña aprobado o/s carné/s obxecto da solicitude pero o documento aínda non fose expedido. Esta xustificación debe conter a data de obtención do permiso, que debe estar no intervalo recollido no artigo 5.d).
  2. O/s certificado/s de empadroamento histórico que acredite/n a antigüidade mínima exixida no artigo 5, no caso de que a última variación padroal sexa inferior a 1 ano.

Xustificación

  1. As persoas beneficiarias deberán achegar, no prazo de 10 días hábiles contados a partir da notificación da resolución, a seguinte documentación:
  • a) A declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para o mesmo fin, das distintas administracións públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes (anexo III).
  • b) As certificacións de estar ao día das obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia, só no caso de que se opuxesen expresamente á súa consulta automática no trámite de solicitude.

       2. A xustificación da suma a prezo global establecida no artigo 3 realizarase en función da xustificación da obtención do/s permiso/s de condución obxecto da solicitude, que se exixe como requisito das persoas solicitantes no artigo 5.d).

Ligazóns: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240123/AnuncioG0657-030124-0001_gl.html

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS321A

 

Se precisas máis información ou axuda para a súa tramitación podes pasarte polo departamento de emprego do Concello da Estrada sen necesidade de cita previa, ou chamarnos ao teléfono 986 677 740 en horario de 9.0 a 14.00 horas.

 

Información sobre a convocatoria. Axudas permisos de conducir clases B, C e D

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Edificio Administrativo San Lázaro

15781 Santiago de Compostela

Teléfonos: 881 99 90 25, 881 99 93 14, 981 54 52 93

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Centro Coordinador de Información Xuvenil

Rúa de Ramón Piñeiro, 17-19

15701 Santiago de Compostela
Teléfonos: 881 99 76 05, 881 99 76 06, 881 99 76 08,
881 99 76 07

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Xefatura Territorial da Coruña. Consellería de Política Social e Xuventude. Servizo de Xuventude e Voluntariado

Espazo Amizar, r/ Gregorio Hernández, 2-4

15011 A Coruña

Teléfonos: 881 88 12 38, 881 88 12 40

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Xefatura Territorial de Lugo. Consellería de Política Social e Xuventude. Servizo de Xuventude e Voluntariado

Rolda da Muralla, 70

27071 Lugo

Teléfonos: 982 29 42 24, 982 29 45 99, 982 29 49 23

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Xefatura Territorial de Ourense. Consellería de Política Social e Xuventude. Servizo de Xuventude e Voluntariado

Celso Emilio Ferreiro, 27

32004 Ourense

Teléfonos: 988 38 61 17, 988 38 61 18

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Xefatura Territorial de Vigo. Consellería de Política Social e Xuventude. Servizo de Xuventude e Voluntariado

Praza da Estrela, s/n, 1º andar,

36201 Vigo

Teléfonos: 986 81 70 78, 986 81 70 79, 986 81 72 98

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.