PROGRAMA KIT CONSULTING: DIRIXIDO A EMPRESAS DE ENTRE 10 E MENOS DE 250 PERSOAS EMPREGADAS

24. 06. 03

É un programa de axudas dirixido a pequenas e medianas empresas (pemes) de calquera sector, de entre 10 e menos de 250 empregados/as, destinado a contratar servizos de asesoramento dixital especializado e personalizado.

Kit Consulting é un programa de axudas do Goberno de España impulsado por Red.es que facilita ás pemes de calquera tipo de negocio deseñar a folla de roteiro para avanzar na súa transformación dixital. Inclúese como unha panca do eixo 2 no plan "Estratexia de Intelixencia Artificial 2024".

 Así mesmo, enmárcase no Plan de Recuperación Transformación e Resiliencia (investimento 3 do Compoñente 13), e conta cun orzamento de 300 millóns de euros financiados pola Unión Europea a través dos fondos NextGenerationEU.

Cal é o obxectivo do Programa? A finalidade do programa é apoiar ás pequenas e medianas empresas nos seus procesos de transformación dixital para aumentar o uso de novas tecnoloxías e mellorar a súa competitividade. Así, permitirá avanzar no proceso de dixitalización e modernización dos negocios.

En que consiste a axuda? Trátase dun Bono de Asesoramento Dixital especializado e personalizado que se deberá empregar na contratación dun ou varios servizos de asesoramento dos contemplados en programa.

A contía máxima do bono varía en función do tamaño da empresa:

Segmento A: Entre 10 e menos de 50 empregados 12.000 €.

Segmento B: Entre 50 e menos de 100 empregados 18.000 €.

Segmento C: Entre 100 e menos de 250 empregados 24.000 €.

O importe máximo que se destinará a cada un dos servizos prestados será de 6.000 €.

Non se considerarán subvencionables o Imposto sobre o Valor Engadido, o Imposto Xeral Indirecto Canario nin o Imposto sobre a Produción, os Servizos e a Importación que se devindiquen na contratación do asesoramento.

A quen se dirixe Kit Consulting? O programa está destinado ás pemes de entre 10 e menos de 250 empregados.

O número de empregados calcularase tendo en conta os datos de traballadores existentes no Réxime Xeral da Seguridade Social e no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, ou por calquera outro medio válido en dereito, no momento de presentar a solicitude.

Ademais, as empresas deberán cumprir os seguintes requisitos:

- O seu domicilio fiscal estea situado en territorio español.

- Ter a consideración de pequena ou mediana empresa.

- Estar ao corrente das obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social.

- Non ter a consideración de empresa en crise.

- Estar rexistrado no Censo de empresarios, profesionais e retenedores da Axencia Estatal de Administración Tributaria ou no censo equivalente da Administración Tributaria Foral.

Non poderán ser beneficiarias as unións temporais de empresas (UTES) nin as empresas de natureza pública.

Como solicitar Kit Consulting? A solicitude (espérase a primeira convocatoria a partir de mediados de xuño) realizarase mediante o enchemento dun formulario automatizado na sede electrónica que se determine en cada convocatoria.

Kit Consulting contará cun sistema de tramitación automatizado innovador, con ferramentas de robotización e Intelixencia Artificial para reducir a carga burocrática, diminuír o número de documentos a presentar e acurtar os prazos de concesión.

A axuda outorgarase mediante o procedemento de concorrencia non competitiva, por rigorosa orde de solicitude e ata que se esgote a dispoñibilidade de fondos do programa. Ademais, para o proceso de verificación das xustificacións dos servizos de asesoramento, Red.es pon en marcha, por primeira vez, unha plataforma de Intelixencia Artificial que servirá de apoio aos usuarios. levará a cabo a través dun sistema LLM para detectar plaxios, copias e comprobar a calidade dos documentos presentados. Kit Consulting contempla tamén a figura do 'representante voluntario' que permite que calquera terceiro, sexa persoa física ou xurídica, debidamente autorizada, poida pedir a subvención por conta da empresa, para contribuír así a eliminar trámites á peme e ao autónomo.

Como funciona o programa? As pemes beneficiarias deberán destinar o bono á contratación dun ou varios servizos de asesoramento dun catálogo composto por varias categorías en áreas crave do proceso de transformación dixital:

Servizo de Asesoramento en Intelixencia Artificial Asesoría destinada ao desenvolvemento dun plan de intelixencia artificial (IA) que establecerá o investimento requirido e as medidas necesarias para a súa adopción. Igualmente, asesorarase á peme en torno ao uso e aplicación de técnicas de IA como a aprendizaxe automática, o procesamento e a transcrición automática de textos ou sistemas expertos.

Servizo de Asesoramento en Análise de Datos (Básico) Asesoría para a posta en marcha dun plan de análise de datos adaptado ao negocio. Leste comprenderá o estudo do investimento requirido, así como a formación e o deseño de procesos necesarios para o seu despregamento.

Servizo de Asesoramento en Análise de Datos (Avanzado) Plan enfocado a pemes que contan cun sistema de análise de datos básico e requiren dun máis avanzado.

Servizo de Asesoramento en Vendas Dixitais Asistencia para establecer o investimento necesario e as técnicas de márketing dixital, incluíndo o uso de IA, para mellorar o rendemento de vendas en liña da empresa.

Servizo de Asesoramento en Procesos de Negocio ou Procesos de Produción O obxectivo deste servizo é identificar as áreas de mellora na operativa de cada peme, así como a definición dun plan personalizado de mellora en áreas crave. Para iso farase uso de técnicas relacionadas coa IA.

Servizo de Asesoramento en Estratexia e Rendemento de Negocio Consultoría para implementar unha estratexia de mellora do posicionamento competitivo da empresa. Contempla o emprego de tecnoloxías de IA para potenciar a capacidade de análise, a planificación estratéxica e o rendemento competitivo.

Servizo de Asesoramento en Ciberseguridade (Básico) Asistencia para o desenvolvemento dun plan básico de ciberseguridade adaptado ás necesidades específicas de cada peme.. Búscase adaptar o seu Sistema de Xestión de Seguridade da Información (SGSI) aos estándares da norma ISO 27001 e do ENS (categoría media-alta).

Servizo de Asesoramento en Ciberseguridade (Avanzado) Plan pensado para empresas que xa dispoñen dunha protección básica e dun plan de ciberseguridade, pero queren mellorar e coñecer sistemas de protección máis avanzada.

Servizo de Asesoramento en Ciberseguridade (Preparación para a Certificación) Para empresas que dispoñen dunha protección básica que queren implementar sistemas de protección avanzada, aproveitando as capacidades da intelixencia artificial, e prepararse para presentar a súa SGSI a certificación.

Servizo de Asesoramento "360" en Transformación Dixital Consultoría para unha transformación dixital integral adaptada ao negocio. Comprende o estudo do investimento necesario e das medidas estratéxicas requiridas para evolucionar dixitalmente en todas as áreas de impacto da organización. Contempla o uso de técnicas de IA e outras ferramentas dixitais nas propostas de mellora.

Para acceder aos servizos de asesoramento avanzado é imprescindible completar primeiro o servizo básico correspondente.

Os Asesores Dixitais serán os que leven a cabo o servizo requirido pola empresa e dispoñerán dun prazo de 3 meses desde a validación do acordo (salvo que a convocatoria estableza un prazo superior).

Que son os Asesores Dixitais? Son os encargados de realizar o servizo de asesoramento elixido pola peme e de guiala nos pasos que lle permitan avanzar de maneira adecuada no seu proceso de transformación dixital. Só poderán participar no programa unha vez obtido o recoñecemento da condición de Asesor Dixital Adherido.
Para selo, as empresas interesadas deberán cumprir unha serie de condicións: Un volume neto da cifra de negocio do último ano fiscal pechado anterior ao da presentación da solicitude de adhesión igual ou superior a 100.000 euros, ou que a media do volume neto de cifra de negocio do últimos tres anos fiscais sexa superior a 100.000 euros. Estar ao corrente das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social. Ter domicilio fiscal nun país da Unión Europea. O prazo de adhesión estará aberto durante toda a vixencia do programa.