DESDE O 1 DE XANEIRO DE 2023 É DE APLICACIÓN A REFORMA FISCAL APROBADA POLO GOBERNO QUE BENEFICIA ÁS RENDAS MEDIAS E BAIXAS. EXPLICÁMOSCHA

24. 04. 08

A reforma aprobouse o ano pasado e é de aplicación para as DECLARACIÓNS DA RENDA QUE SE FAN NESTE ANO 2024 E QUE AFECTAN AO EXERCICIO 2023:

Son tres os impostos que se tocan:

1) IRPF

2) Imposto de Sociedades

3) Creación dun novo “imposto de solidariedade das grandes fortunas”.

..................................

1) IRPF
1.1) IRPF do traballo. Redución do IRPF a traballadores e pensionistas
En relación cos traballadores/as e pensionistas, modifícase o art. 20 LIRPF para elevar a contía da redución por obtención de rendementos do traballo e o limiar a partir do cal resulta aplicable. Desta forma, increméntase a contía de salario bruto anual a partir da cal se empeza a pagar o devandito imposto, desde os 14.000 € anuais vixentes na actualidade ata os 15.000 € anuais. Ademais, devandito incremento da redución esténdese ata afectar a contribuíntes cun salario bruto anual de ata 21.000 € (art. 59.Un LPGE 2023).
Esta medida aféctache se ganas menos de 21.000 euros. Trátase dun aumento das reducións por rendementos do traballo.
 
Baixo este concepto tan complexo atópase un beneficio fiscal que se aplica desde hai anos ás rendas máis baixas percibidas do traballo. Ata un mínimo, que estaba situado en 18.000 euros, aplícase unha rebaixa estipulada segundo o tramo, de modo que o imposto aplícase sobre unha base máis baixa, quedando unha maior parte do salario no ingreso neto. Agora sóbese ese baremo ata os 21.000 euros. O Goberno aplica esta subida para adaptala ao salario mediano, aquel baixo o cal se atopa o 50% da poboación.
 
É difícil trazar unha rebaixa individual deste imposto pola diferente casuística persoal que existe e que afecta á cotización (estado civil, menores a cargo...), por iso desde o goberno propuxeronse tres exemplos posibles para cuantificar o seu aforro:
 
1.1) Un traballador casado, con dous fillos, e que cobra 19.000 euros, reducirá o seu pago de IRPF en 331 euros.
1.2) Unha xubilada, cunha pensión de 16.500 euros, aforraríase 689 euros, un 47% do que paga actualmente.
1.3) Unha traballadora con dous fillos ao seu cargo e que cobre 18.500 euros aforraríase 516 euros.
 
As rebaixas poden chegar aos 746 euros anuais.
 
Obrigación de declarar
Elévase o limiar inferior da obrigación de declarar dos perceptores de rendementos do traballo a 15.000 € anuais, modificándose, para ese efecto, o art. 96.3 LIRPF (art. 59.Dous LPGE 2023).
 
O paquete de medidas aumenta tamén o mínimo exento, ao subilo de 14.000 a 15.000 euros. Tanto unha medida como outra se incluirán no Orzamento Xeral do Estado e manterase no tempo. Afectará os ingresos de 2023, polo que non cambia a declaración que se faga respecto a 2022.
 
1.2) IRPF de rendas do capital
Este cambio só aféctache se os rendementos dos teus investimentos achéganche máis de 200.000 euros ao ano.
As rendas do capital volven ver ampliada a súa tributación, a segunda vez no que vai de lexislatura. O Goberno levará aos Orzamentos Xerais un aumento dos tipos máis altos que se aplican aos ingresos por estes rendementos, ao elevar do 26% ao 27% o que se paga por ingresar entre 200.000 euros e 300.000 euros por esta vía. Ademais, aplicarase un tipo do 28% se se superan os 300.000 euros. Como ocorre co cambio anterior, esta modificación manterase no tempo. O Goberno xa elevou en 2021 este gravame xa que existe unha diferenza notable entre como tributan as rendas do capital e as do traballo, permitindo aos máis ricos que paguen menos impostos, como se detallou no especial 'A gran brecha'.
 
1.3) Autónomos/as
Algo máis de 1,4 millóns de autónomos/as van ser beneficiados/as por algunhas das dúas medidas que afectan as súas declaracións.
a) Medida temporal que supón unha rebaixa no rendemento neto de módulos. 
b) Apróbase un aumento nos gastos deducibles de difícil xustificación para aqueles que declaren no réxime de estimación directa simplificada. Ata o de agora o límite era do 5% e auméntase ao 7%.
 
Esta será de aplicación temporal durante 2023.
 
 
2) Imposto de Sociedades
2.1) Imposto de sociedades para pemes
Esta medida afecta a aqueles empresarios/as que teñen unha empresa que facture menos dun millón de euros.
407.384 sociedades en España terán a partir do próximo ano unha rebaixa do tipo que se aplica do imposto sobre Sociedades.
 
De maneira xeral, este imposto está en España no 25%, salvo para a banca e os hidrocarburos, que está no 30%. Agora, estas pequenas empresas terán un tipo xeral do 23%. 
 
2.2) Imposto de Sociedades para grupos de empresas Esta decisión afecta as empresas que tributan en réxime de grupo consolidado, é dicir, aquelas que teñen sociedades filiais. O Goberno non puxo un mínimo de facturación, pero asume que neste grupo atoparanse as grandes empresas do país, xa que a maioría tributan neste réxime. A elas aumentaralles a tributación, pero non por unha subida de impostos. Trátase dun axuste técnico sobre a súa contabilidade que minguará os seus beneficios fiscais polas perdas. Facenda explícao desta maneira: ao obter o resultado dun grupo, réstanse as perdas que obteñen as sociedades que nel englóbanse aos beneficios que teñen as que alcanzan un resultado positivo. Durante o próximo ano, con todo, só poderán restarse o 50% das perdas que obteñan. Unicamente terá un ano de vixencia, 2023, aínda que os seus efectos recadatorios apreciaranse en 2023 e 2024, xa que hai empresas que tributan trimestralmente e outras anualmente. Con todo, esta rebaixa non só é temporal, senón que é un aprazamento. Cando chegue 2024, as empresas poderán aplicarse no cómputo global as perdas que non puidesen anotarse en 2023. 
 
3) Imposto de solidaridade das grandes fortunas 
Esta medida non che afecta se o teu patrimonio é inferior aos tres millóns de euros. Trátase dun novo imposto emparentado con Patrimonio. Pagarán un 1,7% se teñen entre 3 e 5 millóns de euros. A taxa subirá ao 2,1% se se ten entre 5 e 10 millóns. Por encima dos 10 millóns aplicarase un gravame do 3,5%.
 
Este imposto cobrarase anualmente, como Patrimonio, e aplicarase unicamente durante dous anos. Afectará a 2023 e 2024. Aplicaránselle os mesmos beneficios fiscais e reducións que ten o imposto sobre o Patrimonio, como son as deducións por investimentos da empresa familiar, a exención dos 300.000 primeiros euros da vivenda habitual e a redución por débedas, entre outros. É, fundamentalmente, unha estrutura idéntica, aínda que cun mínimo exento (3 millóns) máis alto que Patrimonio.
Para evitar a dobre imposiciónque unha persoa teña que pagar dous impostos que gravan o mesmo— o Goberno detallou que se restará da cota que lle corresponda a cada un, a que pagasen na súa Comunidade polo imposto de Patrimonio. É dicir, se na comunidade dun contribuínte cóbrase o 100% da cota que lle corresponde, non pagará o imposto novo anunciado polo Goberno.
Serán os máis ricos  os principais afectados. 
 
4) AMPLIACIÓN DEDUCCIÓN POR MATERNIDADE
Poderán aplicar a dedución por maternidade de 100 € por fillos de 0 a 3 anos, prevista no art. 81 LIRPF, ademais das nais traballadoras, as nais que estean a percibir unha prestación por desemprego ou que teñan polo menos 30 días cotizados (art. 64 LPGE 2023).