CADRO CONTÍAS PENSIÓNS PARA O ANO 2023

23. 01. 19

Real Decreto 1058/2022: As pensións soben un 8,5 % en 2023

Establécese unha subida, efectiva desde o 1 de xaneiro, do 8,5% con carácter xeral das pensións do sistema de Seguridade Social e de Clases Pasivas do Estado.

Este incremento do 8,5 % para 2023 é o resultado do IPC medio entre decembro de 2021 e novembro de 2022, segundo a fórmula establecida na Lei 20/2021 de garantía do poder adquisitivo das pensións, aprobada hai un ano.

Acceso ao RD: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22694.pdf

Suba do 8,5 % das pensións contributivas Con esta subida, o aumento da pensión media de xubilación é de 107 euros ao mes ou de 1.500 euros ao ano e situarase en 1.367 euros mensuais.
 
Para unha pensión media de viuvez, o aumento será de 66 euros ao mes ou 930 euros ao ano.
 
A pensión mínima para os fogares unipersoais fíxase en 10.963,40 euros anuais (fronte aos 10.103,80 de 2022) e de 13.526,80 euros nos casos con cónxuxe a cargo (en 2022, era de 12.467 euros).
 
Pola súa banda, a pensión máxima de xubilación situarase desde o 1 de xaneiro en 3.058,81 euros mensuais por catorce pagas (42.823,34 euros anuais), fronte aos 2.819,2 euros ao mes deste ano (art. 3.2 RD 1058/2022).
 
Cadro de contías mínimas das pensións da modalidade contributiva para o ano 2023

Real Decreto 1058/2022: Las pensiones suben un 8,5 % en 2023

 

Real Decreto 1058/2022: Las pensiones suben un 8,5 % en 2023

Novas contías de pensións non contributivas co 15% prorrogado

Para 2023 fíxase en 6.402,20 euros anuais a contía das pensións de xubilación e invalidez na súa modalidade non contributiva (art. 17.1 RD 1058/2022).

A persoa pensionista que acredite non ter vivenda en propiedade e que vive de alugueiro, terá un importe de 525,00 euros anuais de complemento á súa pensión (art. 17.2 RD 1058/2022).

Subida das pensións de orfandade causadas por violencia contra a muller

As prestacións de orfandade causadas por violencia contra a muller, previstas no artigo 224.1. 3º pfo. LGSS incrementarán, para 2023, igual ao incremento que se aprobe para o salario mínimo interprofesional para o devandito ano (art. 17.3 RD 1058/2022), é dicir, un 15%.

Subida do 8,5 % das pensións de clases pasivas e das pensións especiais de guerra

Teñen o miso incremento que as prestacións contributivas (art. 18 e ss e Anexo II RD 1058/2022).

 

*Fonte: Noticias Jurídicas