BONIFICACIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAS DESEMPREGADAS DE LONGA DURACIÓN

23. 02. 14

Co obxectivo de favorecer a súa reincorporación ao mundo laboral, desde o Goberno ofrécense bonificacións  nas cotas da Seguridade Social á contratación de desempregados/as de longa duración. 

Longa duración: é aquela persoa que leva inscrita como demandante de emprego polo menos 12 meses nos últimos 18 meses previos á contratación.

Cales son as bonificacións para a contratación de desempregados/as de longa duración?

Actualmente e en vigor, os empregadores, xa sexan empresas ou traballadores/as autónomos/as que contraten a un/ha desempregado a desempregada de longa duración, terán dereito a un desconto mensual na cota empresarial á Seguridade Social.

Esta bonificación mensual será a seguinte dependendo se a persoa contratada é home ou muller:

No caso de que se contrate a un home desempregado de longa duración, a empresa terá un desconto de 108,33 euros ao mes nas cotas á Seguridade Social. Uns 1.300 euros ao ano.

Mentres que a contratación de mulleres desempregadas bonifícase con 125 euros ao mes de desconto nas cotas á Seguridade Social. Uns 1.500 euros ao ano.

Estas son as bonificacións cando o contrato que se asina é a xornada completa. Se é a xornada parcial, a bonificación redúcese en proporción á xornada de traballo.

A bonificación non está suxeita a unha idade concreta, unicamente ten que ser un desempregado/a de longa duración. Por tanto, poderán ser beneficiarios/as coa contratación de mozos desempregados e de maiores en paro.

Condicións laborais para a bonificación de contratación

Ademais dos requisitos que deben cumprir as persoas contratadas, as empresas deben cumprir e manter unhas condicións laborais.

En primeiro lugar, a duración da contratación debe ser de polo menos tres anos. Por tanto, a contratación debe ser indefinida. Aínda que os contratos indefinidos non teñen data de caducidade, o dos tres anos, fai referencia a que se a empresa despide a esta traballadores bonificación, deberá devolver todo o importe das axudas recibidas.

Esta obrigación para manter o emprego durante tres anos debe cumprirse salvo nestas circunstancias:

Cando o contrato de traballo extíngase por causas obxectivas ou por despedimento disciplinario. Está claro cando estes sexan declarados procedentes.

No caso de que o fin da relación laboral sexa por unha baixa voluntaria do traballador/a, morte, xubilación ou incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez.

A normativa destas axudas está recollida no Real Decreto 8/2019 e é a que está en vigor aínda. Con todo, este ano 2023 o Goberno aprobou cambios nestas bonificacións.

Novas bonificacións á contratación de persoas desempregadas de longa duración 2023

As novas bonificacións para a contratación indefinida son as seguintes:

- A bonificación xeral, se a empresa contrata a unha persoa desempregada de longa duración, será un desconto de 110 euros ao mes nas cotas á Seguridade Social. Uns 1.320 euros ao ano.

- A contratación de mulleres desempregadas ou persoas maiores de 45 anos ou máis, bonificarase con 128 euros ao mes de desconto nas cotas á Seguridade Social. Uns 1.536 euros ao ano.

Estes son os importes cunha xornada laboral a tempo completo, reducíndose proporcionalmente á xornada, pero cunha excepción.

Non serán bonificados aqueles contratos cunha xornada inferior ao 50% da xornada ordinaria. Igualmente, mantense a obrigación de manter o emprego durante 3 anos, salvo nos casos que antes se mencionou.

Estas novas bonificacións non entrarán en vigor ata o mes de setembro de 2023. Podes consultar estas bonificacións xunto coas outras que se aplicarán a partir desa data na publicación da Real Decreto-lei 1/2023: https://www.boe.es/buscar/pdf/2023/BOE-A-2023-625-consolidado.pdf