COTA REDUCIDA AUTÓNOMOS/AS 2023 (TRAS A REFORMA QUE ENTROU EN VIGOR EN XANEIRO)

23. 03. 16

COTA MÍNIMA DE AUTÓNOMOS/AS tras a reforma do sistema de cotización que entrou en vigor en xaneiro de 2023:

- Darte de alta é obrigatorio se es maior de 18 anos e realizas de maneira habitual unha actividade económica sen contrato cunha empresa
- Cota reducida durante o primeiro ano de 80 euros
- A cota reducida pode extenderse ata 2 anos se os teus ingresos permanecen por debaixo do SMI
- Aquelas persoas con ingresos por debaixo do SMI poderán pagar unha cota ata un 30% inferior á actual
- A solicitude realízase no momento de tramitar a alta.

REQUISITOS:
- Non estar de alta nos 2 anos inmediatamente anteriores á data de efecto da nova alta, ou ben 3 anos, en caso de gozar previamente desta dedución.
- Non ser autónomo/a colaborador/a.
- Non ter débedas pendentes coa Seguridade Social e Facenda.

PARTICULARIDADES:

- Tarifa plana para autónomos en pluriactividade: Os/as autónomos/as en pluriactividade, que traballan por conta propia e por conta allea ao mesmo tempo, poden elixir entre solicitar a tarifa plana de autónomos ou solicitar un desconto na súa cotización. O desconto dura ata 3 anos.

*Analicemos as situacións:

Autónomo/a que traballa por conta allea a xornada completa: os primeiros 18 meses pode solicitar unha redución da base de cotización do 50 %. E dos meses 19 ao 36 devandito desconto pasa a ser do 25 %.

Autónomo que traballa por conta allea a tempo parcial (a máis de media xornada): os primeiros 18 meses o desconto sobre a base de cotización é do 25 %. E dos meses 19 ao 36 devandito desconto pasa a ser do 15 %.

Tarifa plana para autónomas menores de 35 anos e autónomos menores de 30 anos: As autónomas menores de 35 anos e os autónomos menores de 30 poden solicitar a súa tarifa plana gozando dunha ampliación de 1 ano con respecto ao resto dos autónomos. Así, a súa tarifa plana pasa a ter unha duración de 3 anos, da seguinte maneira: Primeiros 12 meses: tarifa plana de 80 euros. Meses 13 ao 36: tarifa plana de 80 euros, se non superan o SMI.

Tarifa plana para autónomos/as con  discapacidade, vítimas de violencia de xénero ou vítimas de terrorismo:  Os/as autónomos/as cunha discapacidade igual ou superior ao 33 %, vítimas de violencia de xénero ou vítimas de terrorismo poden solicitar a tarifa plana de 80 euros durante os primeiros 24 meses. E finalizado ese período, se o seu rendemento neto previsto fose igual ou inferior ao SMI, poden solicitar a súa ampliación durante os seguintes 36 meses, por importe de 160 euros.

- Tarifa plana para autónomos/as societarios/as:

Requisitos básicos:

+ Que tramite o alta no RETA por primeira vez, ou que transcorresen 2 anos sen ser autónomo/a, ou 3 se se beneficiou no seu momento da tarifa plana.

+ Non ter débedas coa Seguridade Social nin coa Axencia Tributaria.

Se xa es autónomo/a societario/a debes saber que tes a opción de pedir a axuda correspondente á túa tarifa plana con efecto retroactivo. Para reclamar a bonificación debes cumprir cos requisitos antes mencionados e que a túa alta como autónomo/a societario/a fose posterior a setembro de 2016 (xa que o período previo prescribe).