LEI DE VIVENDA: QUÉ REGULA E COMO FUNCIONA

24. 02. 27

Persegue axudar a aqueles colectivos con máis dificultades de acceso a este ben con medidas como o límite ao prezo do alugueiro ou o impulso das vivendas públicas.

A lei inclúe medidas para aumentar a oferta de vivenda a prezos alcanzables, evitar que se dean situacións de tensión no mercado do alugueiro e apoiar a mozos/as e colectivos vulnerables no acceso á vivenda.

Así mesmo, ofrece a comunidades autónomas e municipios diferentes ferramentas que contribuirán a conter ou reducir o prezo do alugueiro e a aumentar o parque de vivenda en alugueiro social.

Impulso da vivenda pública

Regulación dos parques públicos de vivenda para evitar operacións de venda a fondos de investimento

Cualificación indefinida da vivenda protexida para garantir sempre un período de, polo menos, 30 anos

Porcentaxe mínima do 50% para vivenda en alugueiro dentro do chan de reserva para vivenda protexida e incremento das porcentaxes de reserva de chan para vivenda protexida, do 30 ao 40% no chan urbanizable, e do 10 ao 20% en chan urbano non consolidado

Elaboración e mantemento dun inventario do parque público de vivenda.

Límites ao prezo do alugueiro
Beneficios fiscais ou urbanísticos para as vivendas de titularidade privada con alugueiro a prezo reducido
 
Declaración de zonas de mercado residencial tensionado durante un período prorrogable de 3 anos para poder aplicar medidas de redución do alugueiro
 
Incremento máximo anual do 3% do alugueiro nos contratos vixentes durante 2024
 
A partir de 2025, novo índice de referencia para a actualización anual dos contratos de arrendamento en substitución do IPC que evite incrementos desproporcionados na renda
 
Nas zonas declaradas como tensionadas: posibilidade de prórroga extraordinaria anual para o arrendatario tras a finalización do contrato en novos contratos a novos inquilinos, limitación do alugueiro á renda do contrato anterior posibilidade de aplicar os límites dos sistemas de índices de prezos de referencia tamén ás vivendas que non estivesen arrendadas nos últimos 5 anos
 
Así mesmo, establécese a posibilidade de aprobar sistemas de índices de prezos de referencia por ámbitos territoriais establecendo unha base de datos de contratos de alugueiro para realizar seguimento e avaliación das medidas adoptadas.
 
Melloras para fortalecer o equilibrio nas relacións entre arrendador e arrendatario
Prórroga extraordinaria dun ano nos contratos de arrendamento por situacións acreditadas de vulnerabilidade social ou económica
 
Gastos de xestión inmobiliaria e formalización do contrato a cargo do arrendador (por exemplo, a comisión ou os honorarios da axencia inmobiliaria) 
 
Protección contra desafiuzamentos
Melloras para garantir unha comunicación efectiva entre o órgano xudicial e os servizos sociais que logre, así, unha atención rápida ás persoas en situación de vulnerabilidade
 
Solucións habitacionales para as persoas afectadas e, mentres estas solucións chegan, ampliación dos prazos de suspensión dos lanzamentos Cando o/a demandante sexa "gran propietario/a" e a demanda de desafiuzamento afecte a persoas vulnerables, deberá acreditarse a aplicación dun procedemento de conciliación ou intermediación
 
Nova definición de gran propietario e vivenda baleira
 
Poderase considerar "gran propietario" a aqueles titulares de 5 ou máis inmobles urbanos de uso residencial situados na mesma zona declarada como tensionada, cando así o solicite a comunidade autónoma.
 
Definición de "vivenda baleira" para que os concellos poidan aplicar a recarga do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) a aquelas vivendas que leven baleiras máis de 2 anos, e sempre que o propietario teña un mínimo de 4 vivendas nesta situación Modulación da recarga do IBI (actualmente situado no 50% da cota líquida do IBI), que poderá alcanzar o 150%.