REQUISITOS PARA COBRAR A RAI: RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

22. 09. 26
O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) é o organismo encargado de xestionar as prestacións por desemprego.
 
A RAI é unha axuda de case 500 euros do SEPE, que se pode cobrar durante un máximo de 33 meses seguidos.
 
Este  subsidio extraordinario por desemprego do SEPE podese cobrar tas esgotar as demais axudas. 
 
Esta axuda está destinada a desempregados/as que estean nalgunha destas situacións:
 
- Ser vítima de violencia de xénero
- Ser un/ha emigrante retornado/a
- Ter unha discapacidade igual ou superior ao 33%
- Ser un/ha desempregado/a de longa duración con máis de 45 anos
 
 
Que requisitos hai que ter para cobrar a RAI? Como todas as prestacións por desemprego do SEPE, é indispensable estar rexistrado/a como demandante de emprego. Lembra selar o paro para seguir rexistrado/a como demandante.
Este subsidio ten uns requisitos comúns e ademais outros específicos en función da situación do desempregado/a: 
 
- Ser menor de 65 anos.
- Non ter ingresos mensuais propios que superen o 75% do Salario Mínimo Interprofesional, é dicir, non ter ingresos superiores aos 750 euros ao mes.
- Non cobrar a RAI por máis de veces Ademais de non ser beneficiario/a desta axuda do SEPE no último ano. Este requisito non se aplica no caso de vítimas de violencia de xénero ou doméstica, nin persoas con discapacidade.
- Así mesmo, no caso de que haxa fillos menores de 26 anos a cargo, haberá que sumar os ingresos e dividilos entre os membros de cada unidade familiar. Se non supera o límite de ingresos, poderá cobrar a prestación.
 
Estes son os requisitos comúns, pero logo hai outros específicos para cada situación que afectarán á duración da prestación.
 
- Vítima de violencia de xénero 
Para poder cobrala, deberán acreditar a condición de vítima de violencia de xénero ou violencia doméstica. Pero se viven coa persoa agresora  non poderán solicitala.
Ademais, pediráselles que estean rexistradas como demandantes de emprego durante un ano.
 
- Emigrantes retornados
Se estiveches traballando no Estranxeiro e volvas a España e non tes traballo, poderás solicitar a RAI sempre que:
A idade sexa maior de 45 anos e non chegue á idade de xubilación.
Demostrar traballar polo menos durante 6 meses no estranxeiro e que regresasen a España un ano antes de solicitar esta axuda do SEPE.
Asinar o compromiso de actividade ao inscribirse como demandante de emprego.
 
- Desempregados/as de longa duración
As persoas desempregadas que leven polo menos máis de 12 meses rexistradas como demandantes de emprego poderán solicitar esta prestación cumprindo os seguintes requisitos:
Ter máis de 45 anos.
Esgotar o paro e outros subsidios por desemprego que se tivesen dereito.
Estar rexistrado como mínimo durante 12 meses como demandante de emprego. Aínda que se durante ese período se traballou e cotizou menos de 90 días, o SEPE non o terá en conta e manterase a situación de desempregado de longa duración.
Estar en procura activa de emprego (BAE) e subscribir o compromiso de actividade.
 
Persoas con discapacidade física ou intelectual
Aqueles desempregados/as que teñan unha discapacidade recoñecida igual ou maior ao 33% terán que cumprir os seguintes requisitos:
Estar rexistrado/a como demandante de emprego durante polo menos un ano.
Do mesmo xeito que no anterior caso, se nese período se traballou menos de 3 meses, o SEPE non o terá en conta.
Asinar o compromiso de actividade e realizar polo menos tres acciones da BAE (Procura Activa de Emprego).
Non ter dereito a prestación contributiva ou a outro tipo de subsidio.
 
Cal é o importa da RAI 2022?
A contía da RAI en 2022 é de 463.21 euros ao mes, o equivalente ao 80% o IPREM (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples).
En canto á duración, esta será de 11 meses e pódese prorrogar ata 3 veces. En realidade, cada prórroga é unha alta nova, polo que se deberá seguir cumprindo os mesmos requisitos.
Só nos casos específicos de violencia de xénero ou discapacidade pódense cobrar os 33 meses de forma seguida.
Os/as emigrantes retornados/as e os maiores de 45 anos, deben esperar un ano para solicitala de novo.
 
 
Fonte: Empleojob