CONVÓCASE A SEGUNDA PROBA DE AVALIACIÓN PARA A ACREDITACIÓN DA CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA O ACCESO Á PROFESIÓN DA AVOGACÍA

21. 08. 10

Requisitos:

- Posuír o título de licenciada/o en Dereito, graduada/o en Dereito ou outro título universitario de grao equivalente ou as certificacións sustitutorias.
As persoas con titulacións de orixe obtidas no estranxeiro necesitarán posuír algún dos títulos de graduada/o mencionados anteriormente, obtidos por convalidación ou coa homologación do título en España ao de licenciada/o en Dereito.

- Ter superados os cursos de formación comprensivos do conxunto de competencias necesarias para o exercicio da profesión da Avogacía, e o período de prácticas externas tuteladas acreditadas.

- Ser maior de idade e non estar inhabilitado para o exercicio da profesión da Avogacía.
As persoas aspirantes deberán cumprir este requisito á data na que se realice a proba.

Solicitudes: por vía telemática, a través da sede electrónica do Ministerio de Xustiza (https://lnkd.in/dMKSNWm), utilizando o sistema Cl@ve.:
https://lnkd.in/d8girxfV

Modalidade: en liña a través da Plataforma AVEX da Uned dispoñible na seguinte ligazón: https://lnkd.in/dXv2V2m .

A proba será única e idéntica para toda España e gratuíta.

Prazo: ata o 26/08/2021.

Máis información:
 https://lnkd.in/dnGrZjR5
 https://lnkd.in/dHe_6znq