DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA CONVOCA SÉTIMA EDICIÓN DOS CURSOS DE ESPAÑOL PARA PERSOAS INMIGRANTES PARA A PREPARACIÓN DO DELE A2

23. 03. 03

BASES REGULADORAS DA SÉTIMA EDICIÓN DOS CURSOS DE ESPAÑOL PARA PERSOAS INMIGRANTES PARA A PREPARACIÓN DO DELE A2 PARA O ANO 2023

Estas bases teñen por obxecto aprobar a convocatoria da sétima edición dos Cursos de Español para Persoas Inmigrantes para a Preparación do DELE de nivel A2 do Marco común europeo de referencia para as linguas (MCER), expedido polo Instituto Cervantes en nome do Ministerio de Educación e Formación Profesional, co propósito de obter a nacionalidade española.

As persoas destinatarias desta convocatoria son persoas inmigrantes que reúnan os seguintes requisitos:

• Atoparse en situación regular en España

• Ser maiores de 16 anos

• Estar empadroadas nun concello da provincia de Pontevedra

• Saber ler e escribir

• Ter coñecementos básicos da lingua española (o nivel do curso será o A2 do MCER)

• Non contar cunha dispensa do Ministerio de Xustiza para realizar a proba do DELE A2

O prazo de inscrición comezará o 14 de marzo e rematará o 12 de abril, vinte (20) días hábiles contados a partir do décimo día natural seguinte ao da publicación das bases e do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e na Base de Datos Nacional de Subvencións.

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/03/03/2023014402