CONVOCATORIA DE BOLSAS DE FORMACIÓN DE INVESTIGACIÓN E CONTROL DA CALIDADE DOS PRODUTOS DE CONSUMO

21. 06. 08

Obxecto
Esta resolución ten por obxecto convocar tres #bolsa# de formación teórica e práctica para titulados superiores en materia de investigación e control de calidade dos produtos de consumo.

Esta formación teórica e práctica terá por obxectivo mellorar a cualificación profesional dos titulados superiores facilitándolles a inserción laboral posterior e levará a cabo no Centro de Investigación e Control da Calidade, en diante CICC, da Dirección Xeral de Consumo do Ministerio de Consumo.

O prazo para a presentación das solicitudes será de vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-B-2021-27840.pdf