CONSELLERIA DE MEDIO RURAL CONVOCA AXUDAS AOS CURTOS DERIVADOS DA CONTRATACIÓN DE PERSOAS COIDADORAS DO GANDO EN GANDARIAS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DOS DANOS QUE POIDA OCASIONAR O LOBO

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

ORDE do 27 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos custos derivados da contratación de persoas coidadoras do gando en gandarías, como medida de prevención dos danos que poida ocasionar o lobo, e se convocan para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento MT809G).

Poderanse acoller a estas axudas as persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras do tipo de gando bovino, ovino, cabrún e equino que figuren incluídas no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras (Rega) de Galicia.

Poderanse acoller a estas axudas as persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras do tipo de gando bovino, ovino, cabrún e equino que figuren incluídas no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras (Rega) de Galicia.

Será actividade subvencionable o investimento para a contratación de persoas coidadoras de gando en explotacións ganderías, como elemento preventivo dos danos que poida ocasionar o lobo, que cumpran os seguintes requisitos:

a) O pastoreo exercerase sobre as reses da explotación gandeira e nos terreos destinados ao pastoreo do gando da persoa beneficiaria.

b) Poderanse acoller a estas axudas os contratos que se formalicen a partir da data de entrada en vigor desta orde, ata o 30 de xuño de 2024.

c) Será obxecto de axuda a actividade de pastoreo que se realice a xornada completa (40 horas semanais), con redución proporcional no caso de xornadas inferiores.

d) Ao comezar ou ao finalizar o contrato, de non alcanzar un mes completo, ratearase a subvención segundo os días de actividade de pastoreo e manexo do gando efectiva.

e) Deberanse indicar en todos os casos os terreos onde se van desenvolver as actividades de pastoreo para as cales se solicita a subvención.

A axuda poderá acadar o 100 % dos gastos subvencionables e fíxase un importe máximo de 18.000,00 euros de axuda, por persoa beneficiaria.

O prazo de presentación das solicitudes de axuda será dun mes, que se contará desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230512/AnuncioG0532-270423-0001_gl.pdf