XUNTA DE GALICIA CONVOCA AXUDAS ÁS AXENCIAS DE VIAXES CON CARGO AOS FONDOS FEDER

21. 02. 19

Axencia Turismo de Galicia
RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de
subvencións ás axencias de viaxe, que serán susceptibles de financiamento no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TU983C).

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír ao desenvolvemento da normal actividade das axencias de viaxe para o ano 2021.
En concreto, serán gastos subvencionables:
a) A póliza de responsabilidade civil para afianzar o normal desenvolvemento da actividade da Axencia que garanta os posibles riscos da súa responsabilidade, que será directa ou subsidiaria, segundo a utilización de medios propios ou non na prestación do servizo, nos termos exixidos pola normativa en vigor (artigo 6.1 do Decreto 42/2001, do 1 de febreiro, de refundición en materia de axencias de viaxes, guías de turismo e turismo activo).
b) Os custos da constitución da fianza ou da inclusión da Axencia no fondo de garantía para dar cumprimento ao establecido no artigo 16 do Decreto 25/2018, do 22 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 42/2001, do 1 de febreiro, de refundición en materia de axencias de viaxes, guías de turismo e turismo activo.
O importe máximo da subvención para este concepto será do 100 % do gasto subvencionable, cando estes gastos non superen os 1.200 €.
No caso de que o importe do gasto subvencionable da entidade solicitante supere os 1.200 €, o importe da axuda sobre a contía que exceda os 1.200 € será dun máximo do 80 % da citada contía e, en todo caso, o importe da subvención será como máximo de 2.500 €.

1. 2. Gastos derivados da creación de produto e/ou comercialización do destino Galicia
Considéranse gastos subvencionables aqueles en que incorrese a entidade solicitante, a partir do 1 de xaneiro de 2021, relativos á creación de produto e/ou comercialización do destino Galicia, acorde cos requisitos que se indican:
a) Gastos relacionados co deseño e elaboración de soportes de comunicación, xa sexan gráficos ou audiovisuais, tales como folletos, cartelaría, flyers, bancos fotográficos, vídeos, spots..., así como de elementos de promoción (merchandising).
b) Desenvolvemento das TIC na xestión, promoción e comercialización da oferta turística.
c) Gastos relacionados coa promoción en liña, tales como actualizacións de páxinas web, landing pages, accións para a mellora do posicionamento en buscadores SEO, email marketing, márketing dixital, plataformas de comercialización, medios de comunicación
social, blogs e redes sociais.
d) Gastos derivados dos custos da pertenza a grupos de compra e/ou xestión de uso de ferramentas para a creación de produto turístico e/ou de comercialización do destino Galicia.

1.3. Gastos derivados da transformación dixital.
Consideraranse os conceptos de:
a) Gastos derivados dos custos das licenzas de programas de xestión para 2021.
b) Gastos derivados de ferramentas de comercialización e de servizos (IATA, AMADEUS, etc.) para 2021.
c) Gastos pola adquisición de equipamento informático, software e comunicacións.
d) Gastos derivados de asistencias en programación, desenvolvemento e mantemento de sistemas de información.
e) Gastos derivados de asistencias para actividades de dixitalización (xestión de plataformas, web, creación de contidos, xestión de redes sociais, community manager, etc.).

O importe máximo de subvención para os conceptos dos puntos 1.2 e 1.3 será do 100 % do gasto subvencionable cos límites que a continuación se expresan:
– Para empresas de ata 2 traballadores: 5.200,00 euros.
– Para empresas de 3 a 6 traballadores: 11.200,00 euros.
– Para empresas de 7 a 19 traballadores: 16.200,00 euros.
– Para empresas de 20 ou máis traballadores: 21.200,00 euros.

Se a entidade solicitante ten más dunha sucursal, o límite ampliaríase da seguinte forma:
– Entre 2 e 3 sucursais: 2.000 euros.
– De 4 ou máis sucursais : 3.500 euros.

Poderán ser beneficiarias das subvencións as axencias de viaxes, entendendo por tales as empresas turísticas descritas no artigo 83 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, tanto na súa categoría de grosistas, retallistas e grosistas-retallistas, que teñan o seu domicilio social ou fiscal na Comunidade Autónoma de Galicia.

As entidades solicitantes deberán estar inscritas no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia (en diante, REAT), con base nos artigos 50 e 51 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, de turismo de Galicia.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210219/AnuncioG0256-150221-0004_gl.pdf