SABES O QUE É A PENSIÓN COMPENSATORIA?

22. 02. 21

Esta prestación económica prodúcese cando un dos cónxuxes rompe a relación matrimonial e créase un desequilibrio económico tras a separación.

É o mesmo a pensión compensatoria e a pensión de alimentos?

Cando se produce un divorcio, son moitas as persoas que confunden ambas  prestacións, pero non son o mesmo. A pensión de alimentos é a prestación que os proxenitores deben satisfacer aos fillos para o seu sustento, habitación, vestido, etc. Mentres que na pensión compensatoria, recíbea o cónxuxe a quen a separación ou divorcio lle causa un desequilibrio económico, en relación coa situación económico que tiña durante o matrimonio.

Como solicitar a pensión compensatoria tras o divorcio

Tal e como está establecido no artigo 97 do Código Civil, para poder ter dereito a esta pensión compensatoria é a existencia de desequilibrio económico que sufra un dos dous cónxuxes en relación coa posición do outro e que, por tanto, supoña un empeoramento da súa situación con respecto á que tiña durante o matrimonio. Outros criterios para ter en conta para acceder á pensión compensatoria son os seguintes:

Acordos aos que chegasen os cónxuxes.
A idade e o estado de saúde.
A cualificación profesional e as probabilidades de acceso a un emprego.
A dedicación pasada e futura á familia.
A colaboración co seu traballo nas actividades mercantís, industriais ou profesionais do outro cónxuxe.
A duración do matrimonio e da convivencia conxugal. A perda eventual dun dereito de pensión.
O caudal e os medios económicos e as necesidades dun e outro cónxuxe. Calquera outra circunstancia relevante.
 
Todos estes criterios son orientativos, podendo o Xuíz ter en conta outras circunstancias.
Ademais, non todas as circunstancias teñen a mesma relevancia.
 
De modo que as que maior peso teñen á hora de dar acceso a esta pensión son: a dedicación familiar, colaboración con actividades laborais e profesionais, o réxime de bens establecido por ambas as partes e a situación anterior ao matrimonio.
 
 
Cando non hai dereito a esta prestación?
Non sempre se ten dereito a esta pensión compensatoria, sobre todo se tras a separación ou divorcio ocasiona desequilibrio en ambos os cónxuxes.
Tampouco se terá dereito se ambos os cónxuxes dispoñen de bens ou ingresos propios para seguir tendo tras o divorcio un nivel económico similar ao que tiñan durante o matrimonio.
 
Canto se cobra?
Para determinar a contía exacta que se debe recibir é necesario saber o tipo de pensión compensatoria e a duración da mesma. Xa que, a lexislación non establece un baremo para fixar a contía desta pensión.
 
A contía da pensión poderase fixar por acordo entre os cónxuxes, ou na súa falta por sentenza xudicial.
En canto á duración, esta dependerá tamén da situación do cónxuxe.
 
É dicir, no momento no que desapareza o desequilibrio económico causará baixa na pensión, isto pode suceder se a persoa beneficiaria atopa un traballo ou se xubila.
 
Igualmente, pódese cobrar sen límite de tempo, cando esta foi establecida por un convenio regulador, é dicir, por mutuo acordo, no que un xuíz non pode actuar para realizar modificacións.
 
Tanto a pensión fixada polo xuíz como a acordada por mutuo acordo pode pagarse de forma mensual ou ben substituírse por un pago único, tal e como establece o artigo 99 do Código Civil.
 
 
É vitalicia ou temporal?
Segundo recolle o Código Civil, a pensión compensatoria poderá ser temporal ou por tempo indefinido. O tempo durante o que debe abonarse poderá acordarse polos propios cónxuxes ou ben polo Xuíz.
 
En ambos os caso, establecerase un período polo cal se considera que o desequilibrio económico haberá desaparecido. Mesmo, pode limitarse a súa duración a un determinado feito, por exemplo, que atope traballo ou ben se xubile. Igualmente, por medio de convenio regulador pódese fixar unha pensión vitalicia, a cal non poderá ser limitada xudicialmente.
 
Motivos para perder a pensión
O dereito para recibir a pensión compensatoria extínguese:
 
Por cesamento da causa que o motivou.
Cando o cónxuxe que a recibe volve casar.
Por vivir o/a perceptor/a da pensión maritalmente con outra persoa.
 
Que ocorre se falece a persoa obrigada ao pago da pensión?
Cando se acorda que o pago da pensión sexa periódica e a persoa obrigada a pasar esta pensión falece, o/a beneficiario/a terá dereito á pensión de viuvez. Se se acordou un pagou único, non terá dereito a recibir a pensión de viuvez.