COMO CALCULAR O "FINIQUITO" (A LIQUIDACIÓN) DUN/HA TRABALLADOR/A

22. 08. 23
Lembra que no caso da liquidación sempre se ten dereito, tanto se o despedimento o realíza a empresa coma se é unha baixa voluntaria, fin de contrato, etc.
 
A liquidación para que o entendas é o que a empresa debe á persoa traballadora, polo que se non se debe nada, a liquidación pode ser cero. Normalmente, as empresas entregan a liquidación e a indemnización (se a houbese) nun mesmo documento de liquidación e liquidación, pero debe saber que a liquidación e a indemnización son conceptos totalmente diferentes.
 
Non existe un modelo oficial, aínda que algúns convenios colectivos se recollen algún tipo de modelo que deberá ou pode ser usado pola empresa. Outro tipo de cuestións que adoitan incluírse é a renuncia para demandar á empresa, por iso hai que ler ben o documento e lembra, esixir a túa copia e comprobar que en ambasse indique o mesmo.
 
Como calcular a liquidación por fin de contrato
 
Para empezar a liquidación debe incluír os seguintes conceptos:
  • Pagas extraordinarias xeradas e non abonadas, no caso de que estas non estean prorrateadas no salario.
  • Salario pendente, é dicir, o salario correspondente aos días que traballaches no mes no que se puxo fin á relación laboral.
  • Vacacións xeradas e non gozadas: se aínda tiñas días de vacacións sen gozar, estas deben aparecer na liquidación e ser abonadas. Ademais, a empresa debe cotizar por ti estes días, por iso é posible que apareza no teu informe de vida laboral dentro da desagregación de cotizacións «Vacacións retribuídas e non gozadas«.
  • Falta de aviso previo/previo aviso: No caso de que o aviso previo/previo aviso fose necesario e non se teña respectado por calquera das dúas partes, deberá quedar reflectido. Por exemplo, se o/a traballador/a informa á empresa a súa vontade de causar baixa de forma inmediata. A empresa poderá descontar ata 15 días de salario.
  • Posibles anticipos ao traballador/a por parte da empresa. No caso de que a empresa adiantase algunha contía ao traballador/a, deberáselle descontar da liquidación.
  • Horas extraordinarias ou complementarias que o/a traballador/a realizase e non se abonaron.
Exemplo de como se calcula a liquidación dun/ha traballador/a
 
Un traballador/a é despedido o 22 de agosto e ten un salario basee de 1.500 euros coas pagas extraordinarias prorrateadas. Se non, habería que calculalo. Ademais, ten 5 días de vacacións non gozas. Se necesitas calcular que vacacións xeraches no ano no que che despiden, lembra que son 2,5 días naturais de vacacións por mes. Vexamos como se calcula a liquidación. O primeiro é calcular o salario diario do traballador. Para iso divídese o salario da nómina entre os 30 días do mes. Neste exemplo o salario diario do traballador sería de 50 euros. Calculamos o salario correspondente aos 22 días que se traballaron. 50 euros * 22 días = 1.100 euros. Agora hai que sumar os días de vacacións, que se pagan igual que un día laboral, 5 días de vacacións * 50 euros = 250 euros.
 
 
A liquidación, se non hai máis nada que liquidar, correspondería a 1.350 euros brutos.
 
Pagas extraordinarias
Non sempre se reciben as pagas extraordinarias prorrateadas, en tal caso haberá que calculalo. Lembra que as pagas extraordinarias son un dereito que está recollido no artigo 31 do Estatuto dos Traballadores. Habería que sumar as dúas pagas extras e dividilas entre as 12 mensualidades, para obter a paga prorrateada por mes. Esta cantidade sumaríaselle ao salario da nómina e divídese por 30 días e xa teriamos o salario diario coas pagas extras prorrateadas. Xa só quedaría multiplicalo polos días traballados e sen cobrar ata o despedimento.
 
Aplicar deducións por IRPF e Seguridade Social. Do diñeiro «en bruto» calculado, a empresa fará as correspondentes cotizacións á Seguridade Social e retencións, tal e como sucede coas nóminas. Finalmente, sairá a cantidade que hai que abonar ao traballador/a.
 
*Fonte: Empleojob