QUE É O IMPOSTO DO PATRIMONIO E QUEN ESTÁ OBRIGADO A PAGALO?

22. 09. 22

O imposto sobre o patrimonio é un imposto directo e persoal que se aplica individualmente, non sobre ingresos anuais ou transaccións, senón sobre o patrimonio persoal das persoas físicas, e calcúlase baseándose no valor de todos os bens do suxeito pasivo.

O imposto de Patrimonio devindícase o 31 de decembro de cada ano e afecta o patrimonio do cal sexa titular o suxeito pasivo na devandita data.

O Imposto sobre o Patrimonio preséntase en liña mediante o Modelo 714, nas mesmas datas que a Declaración da Renda.

O Imposto de Patrimonio está cedido ás comunidades autónomas, de maneira que poden aplicar reducións no mínimo exento, modificar a tarifa e aprobar deducións e bonificacións na cota do imposto. 

Como se calcula o Imposto sobre o Patrimonio?
O Imposto sobre o Patrimonio dependerá de cada comunidade autónoma.
 
A nivel estatal, hai certas consideracións para ter en conta, como: Exención de 300.000 euros para a vivenda habitual do contribuínte.
 
- Mínimo exento de 700.000 euros tanto para os contribuíntes residentes como non residentes. Obrigación de presentar a declaración para os suxeitos pasivos cuxa cota tributaria resulte a ingresar ou, non saíndo a ingresar, se o valor dos bens e dereitos supera os 2.000.000 euros.
Están exentos os negocios familiares (empresariais ou profesionais) e as participacións en entidades que teñan a cualificación de empresas familiares.
 
Tendo en conta o anterior, o primeiro que teriamos que facer é sumar todos os nosos bens e dereitos. A este cantidade restariamos ata 300.000 euros da vivenda habitual (se a cantidade é menor, restaríase o valor da vivenda) e as débedas que teñamos. Como o mínimo exento é de 700.000€, calculamos a base liquidable restando ao patrimonio neto os 700.000 euros da exención. A esta base liquidable será á que se apliquen os distintos tipos por tramos e despois aplicaranse as bonificacións ou reducións que correspondan. Nos casos de matrimonios en lucrativos, teríase que dividir entre dous os bens que se teñan a medias e a ese importe aplicaríanse as deducións e mínimos.
É dicir, se se dispón dunha vivenda de 400.000 euros nun réxime de lucrativos, o ben que declarar por cada un en concepto de vivenda sería de 200.000, polo que estaría exento por non chegar aos 300.000 euros.
 
Escala estatal do Imposto sobre o Patrimonio (táboa) A base liquidable do Imposto do Patrimonio será gravada aos tipos da escala que fose aprobada pola comunidade autónoma correspondente.
 
Na súa falta, será gravada pola seguinte escala:
Base liquidable                                                                               Tipo aplicable                   
 
Desde                                                       Ata 
0 euros                                                    167.129,45 euros                     0,2%
167.129,45 euros                                    334.252,88 euros                     0,3%     
334.252,88 euros                                    668.499,75 euros                     0,5%
668.499,75 euros                                   1.336.999,51 euros                   0,9%
1.336.999,51 euros                                2.673.999,01 euros                  1,3%
2.673.999,01 euros                                5.347.998,03 euros                  1,7%
5.347.998,03 euros                               10.695.996,06 euros                  2,1%
10.695.996,06 euros                              En diante                                   3,5%
 
Imposto de Patrimonio en 2021 por Comunidades Autónomas
Como diciamos, o Imposto de Patrimonio está cedido ás comunidades autónomas, de maneira que poden aplicar reducións no mínimo exento, modificar a tarifa e aprobar deducións e bonificacións na cota do imposto. Algunhas comunidades como Andalucía, Asturias, Illas Baleares, Cantabría, Cataluña, Estremadura, Galicia, Murcia, Comunidade Valenciana, Navarra e País Vasco aplican as súas propias escalas autonómicas, mentres que o resto aplican a escala estatal.
 
Imposto de Patrimonio 2021: Galicia Mínimo exento é de 700.000 euros.
 
 
Deducións e bonificacións de Galicia:  Galicia ten seis deducións no Imposto sobre o Patrimonio:
 
- Dedución por creación de novas empresas ou ampliación da actividade de empresas de recente creación
- Dedución por investimento en empresas agrarias.
- Dedución pola afectación de terreos rústicos a unha explotación agraria e arrendamento rústico.
- Dedución pola afectación a actividades económicas de inmobles en centros históricos.
- Dedución pola participación nos fondos propios de entidades que exploten bens inmobles en centros históricos.
- Dedución por incorporación de bens e dereitos aos instrumentos de mobilización ou recuperación das terras agrarias de Galicia.
 
 
*Fonte: Bankinter