PERMISOS DE MATERNIDADE E PATERNIDADE TRAS A REFORMA APROBADA POLO GOBERNO NO 2021

23. 06. 08

En 2021 igualouse, por primeira vez, o permiso por nacemento e coidado do menor para ambos os proxenitores, gozando ambos de 16 semanas de prestación.

Canto tempo é a baixa por maternidade e paternidade en 2023?

A baixa de maternidade e paternidade é de 16 semanas de permiso (case 4 meses), que se poden dividir da seguinte maneira:

- 6 semanas obrigatorias, ininterrompidas e a xornada completa, posteriores ao parto (resolución xudicial ou decisión administrativa no caso de adopción). A nai biolóxica pode anticipar este período ata 4 semanas antes da data previsible do parto.

- As 10 semanas restantes gózanse en períodos semanais, de forma acumulada ou interrompida, dentro dos 12 meses seguintes ao parto (resolución xudicial ou decisión administrativa no caso de adopción). Pódese ampliar a duración por 1 semana para cada proxenitor, por cada fillo/a, a partir do segundo, en caso de nacemento múltiple e en caso de discapacidade do fillo. Tamén é posible a ampliación por parto prematuro e hospitalización (por un período superior a 7 días) a continuación do parto, ata un máximo de 13 semanas.

Redución xornada por lactación (ata os 9 meses)

Este permiso ten lugar a continuación da finalización do permiso de maternidade/paternidade e dura ata os 9 meses do menor. Ambos os proxenitores teñen dereito ao permiso de lactación.

É posible decidir como distribuír ese tempo ao longo do día. Dúas medias horas ou unha hora cada día laborable

Esta ausencia deberase gozar no medio da xornada de traballo. Redución de xornada de traballo de só media hora para entrar máis tarde ou saír antes da xornada de traballo. Acumular todas as horas libres en varios días libres e retribuídos (segundo o convenio colectivo ou previo acordo coa empresa).

A persoa traballadora deberá preavisar ao empresario os días e forma de goce con polo menos 15 días de antelación ou a que se determina no convenio colectivo aplicable.

O permiso de lactación é perfectamente compatible coa redución de xornada por coidado dun fillo. Con todo, non é compatible coa excedencia por coidado dun menor de tres anos.

Este permiso pódeno solicitar ás súas empresas tanto o pai como a nai, ou ambos.

Estamos ante un permiso retribuído, polo que o traballador seguirá cobrando o mesmo aínda que traballe unha hora menos.

O permiso tense que pedir á empresa por escrito de forma que quede constancia e cun aviso previo/previo aviso de 15 días, ou o que estableza o Convenio Colectivo.

Corresponsabilidade no coidado do lactante (dos 9 aos 12 meses) É o dereito de ambos os proxenitores, cando traballen, para o coidado do lactante desde que cumpra nove meses ata os doce meses de idade, reducíndose a xornada de traballo en media diaria, coa consecuente redución proporcional do salario. Esta redución non é transferible entre proxenitores
 
A prestación económica consistirá nun subsidio, de pagamento diario, equivalente ao 100% da base reguladora establecida para a prestación por incapacidade temporal derivada de continxencias comúns, e en proporción á redución que experimente a xornada de traballo.
 
 
Redución de xornada por coidado de menor As persoas traballadoras que teñan ao seu cargo a un menor de 12 anos, poden gozar dunha redución de xornada que pode comprender, como mínimo, unha oitava parte e, como máximo, a metade da xornada diaria, coa diminución proporcional do salario.
 
A redución de xornada tamén está prevista para o coidado de familiares ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade que non poidan valerse por si mesmos nin desempeñen unha actividade retribuída.
 
 
Excedencia por coidado de menor É unha prestación familiar contributiva que consiste en considerar como cotizados:
- Os tres primeiros anos do período de excedencia que os traballadores gocen para o coidado de cada fillo ou menor acollido.
- O primeiro ano do período de excedencia que os traballadores gocen para o coidado doutros familiares.
- Se non chega a gozarse un ano completo, computarase como cotizado o período gozado.
- Iniciarase o cómputo dun novo período de cotización efectiva por cada excedencia laboral a que poidan dar lugar os sucesivos fillos ou menores ou outros familiares.
- O incremento, ata o 100% das cotizacións, en supostos de redución de xornada por coidado dun menor ou persoa con discapacidade.
 
CANDO ENTRE EN VIGOR  LEI DE FAMILIAS, estes permisos vernase incrementados como segue:
 
- Permiso de 8 semanas, que poderá gozarse de forma continua ou descontinua, a tempo completo ou parcial ata que o menor cumpra 8 anos.
Aplicarase de maneira progresiva: con 6 semanas en 2023 e alcanzando as 8 semanas en 2024.