LEI STARTUPS, QUE É E QUE VANTAXES TEN?

24. 03. 12

A Lei de Fomento do Ecosistema de Empresas Emerxentes, coñecida como Lei de startups, sitúa a España á vangarda de Europa no ámbito do apoio a estas empresas innovadoras de base tecnolóxica e na atracción de talento e capital internacional.

A norma aprobouse por ampla maioría no Congreso dos Deputados o 1 de decembro de 2022, tras incorporar numerosas achegas dos actores do sector e os diferentes grupos parlamentarios.

Publicouse no Boletín Oficial do Estado o 22 de decembro de 2022 e entrou en vigor ao día seguinte. A iniciativa forma parte da Axenda España Dixital 2026 e enmárcase nas reformas estruturais do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia para mellorar o clima de negocios, complementando a Lei Crea e Crece e a Lei Concursal.

Cal é o obxectivo da Lei de startups?

A norma busca apoiar ás empresas emerxentes innovadoras de base dixital, sobre todo nos seus inicios, adaptando o marco administrativo, fiscal, civil e mercantil ás súas especificidades.

Con ese fin, inclúe medidas para impulsar a creación e o crecemento deste tipo de empresas, reforzar a atracción de talento e investidores internacionais a España, estimular o investimento público e privado e fomentar a circulación do coñecemento.

Tamén se propón potenciar o emprendemento rural e eliminar as brechas de xénero para que haxa máis mulleres emprendedoras.

Que é unha startup ou empresa emerxente?
 
A norma establece os requisitos que debe cumprir unha empresa para entrar nesta categoría:
 • Non superar os 5 anos de antigüidade (7 no caso de sectores estratéxicos como a biotecnoloxía ou que desenvolvesen tecnoloxía propia, deseñada integramente en España).
 • Non xurdir dunha operación de fusión, escisión ou transformación de empresas que non sexan consideradas emerxentes.
 • Non distribuír dividendos.
 • Non cotizar en bolsa.
 • Ter a sede social ou establecemento permanente en España.
 • Ter polo menos ao 60 % do persoal cun contrato laboral en España.
 • Non superar un volume de negocio anual de dez millóns de euros.
 • Desenvolver un proxecto de emprendemento innovador que conte cun modelo de negocio escalable. A innovación pode consistir en desenvolver produtos, servizos ou procesos novos ou mellorados substancialmente en comparación co estado da técnica.
Como debe certificar unha empresa o seu carácter emprendedor e innovador?
 
As persoas emprendedoras que queiran acollerse aos beneficios desta lei deben solicitar a ENISA (Empresa Nacional de Innovación) que certifique o cumprimento dos requisitos.
 
ENISA debe levar a cabo o procedemento de avaliación nun prazo máximo de tres meses.
 
A análise sobre o grao de innovación do proxecto emprendedor e a escalabilidade do modelo de negocio debe incluír os seguintes criterios:
 • Grao de innovación.
 • Grao de atractivo do mercado.
 • Fase de vida da empresa.
 • Modelo de negocio.
 • Competencia. Equipo.
 • Dependencia de provedores, subministradores e contratos de alugueiro.
 • Volume de clientes ou usuarios da empresa.
De que incentivos fiscais pódense beneficiar as startups?
 
As principais medidas fiscais incluídas na lei son:
 • Redución do tipo impositivo no Imposto sobre Sociedades e o Imposto sobre a Renda de non Residentes: do 25 % ao 15 % nos catro primeiros exercicios desde que a base impoñible sexa positiva.
 • Ampliación da aplicación do réxime fiscal especial dos/as traballadores/as desprazados/as: esténdese aos profesionais, emprendedores e investidores desprazados a territorio español, que poderán optar por tributar polo Imposto sobre a Renda de non Residentes (IRNR) durante o período impositivo de cambio de residencia e os cinco seguintes. Deben cumprir a condición de non residir en España durante os 5 períodos impositivos anteriores, fronte aos 10 esixidos antes da entrada en vigor da lei.
 • Posibilidade de estender o aprazamento do pago da débeda tributaria correspondente aos dous primeiros períodos impositivos nos que a base impoñible do Imposto sobre Sociedades ou o Imposto sobre a Renda de non Residentes sexa positiva.
 • Ampliación da base máxima de dedución por investimentos en empresas de nova ou recente creación de 60.000 a 100.000 euros anuais.
 • Tamén se eleva o tipo de dedución (do 30 ao 50 %).
 • Mellora do tratamento fiscal das stock options (opcións sobre accións) usadas para retribuír aos traballadores da startup.
 • O importe exento de tributar elévase dos 12.000 euros aos 50.000 euros anuais no caso de entrega por parte de 'startups' de accións ou participacións.

Que vantaxes administrativas ofrece a Lei de startups?

Posibilidade de crear unha empresa emerxente nun só paso, obtendo un número de identificación fiscal, de maneira que a empresa pode completar os trámites para a súa constitución posteriormente.

Elimínase o dobre trámite rexistral e notarial e prevese un procedemento integramente electrónico.

Custo mínimo de aranceis notariais e rexistrais pola inscrición de sociedades de responsabilidade limitada.

A lei exime ás startups da esixencia de equilibrio patrimonial durante os tres primeiros anos desde a súa constitución. Isto implica que, en xeral, non terán que disolverse se sofren perdas que deixen reducido o patrimonio neto a menos da metade do capital social.

Que outras medidas inclúe a lei para atraer o talento emprendedor?
 
A norma busca atraer e reter o talento nacional e internacional con medidas específicas como: Ampliación da vixencia das autorizacións iniciais de residencia para emprendedores, investidores e estudantes estranxeiros/as. Ademais, a norma facilita a expedición do Número de Identificación de Estranxeiros (NIE) para os solicitantes de autorizacións de residencia.
Creación dun visado especial de 'nómades dixitais' -persoas cuxos empregos lles permiten traballar en remoto e cambiar de residencia frecuentemente- para titulares que traballen en territorio nacional para si mesmos ou para empregadores de calquera lugar do mundo.
Eliminación da obrigación de obter o NIE para os investidores non residentes.
Só esíxese tanto a eles como aos seus representantes a solicitude dos números de identificación fiscal (NIF) á Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), a través dun procedemento electrónico e cun prazo de resolución de 10 días hábiles.
Eliminación durante tres anos da dobre cotización á Seguridade Social en caso de pluriactividad para emprendedores que, de forma simultánea, traballen por conta allea para outra empresa.
 
Como apoia a lei ao ecosistema emprendedor?
 
Crea a Oficina Nacional de Emprendemento (ONE), o organismo encargado de coordinar os servizos de apoio ao emprendemento.
O seu portal web funciona como punto de encontro virtual do emprendemento innovador en España e ofrece información sobre trámites, axudas, convocatorias e xornadas, entre outros contidos.
Facilita as convocatorias para o deseño de solucións innovadoras que resolvan problemas ou necesidades da Administración (compra pública innovadora).
Contornas reguladas de probas.
Por unha banda, as empresas emerxentes que operan en sectores regulados poden solicitar á autoridade administrativa reguladora do seu ámbito de actividade unha licenza de proba temporal para o desenvolvemento das súas actividades. Por outra, os poderes públicos deben promover a creación de contornas controladas de probas (sandboxes, en inglés) para avaliar, durante períodos limitados, a utilidade, a viabilidade e o impacto de innovacións tecnolóxicas en distintos sectores.
Favorece a colaboración público-privada para crear empresas emerxentes de base innovadora na contorna universitaria, así como as iniciativas para impulsar o emprendemento dos estudantes.
Reduce as cargas correspondentes ás startups para o acceso a axudas públicas. Ademais, aumenta a transparencia e a coherencia do sistema estatal de subvencións ao emprendemento baseado na innovación.