MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN CONVOCA AXUDAS DESTINADAS Á ORGANIZACIÓN DO PROGRAMA CULTIVA, RELATIVO A ESTANCIAS FORAMTIVAS DE MOZOS/AS AGRICULTORES/AS EN EXPLOTACIÓNS MODELOS

21. 07. 05

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Real Decreto 425/2021, de 15 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la organización del Programa CULTIVA, relativo a estancias formativas de jóvenes agricultores en explotaciones modelo, y se convocan las correspondientes al ejercicio 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10964.pdf