on 26 Marzo 2024

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, XUSTIZA E RELACIÓNS COAS CORTES

Orde PJC/274/2024, do 23 de marzo, pola que se convoca a proba de avaliación de aptitude profesional para o exercicio da profesión da avogacía para o ano 2024.

Convócase a proba de avaliación para a acreditación da capacitación profesional para o acceso á profesión da Avogacía, dirixida a comprobar a formación suficiente para o exercicio da profesión, o coñecemento das respectivas normas deontolóxicas e profesionais, así como, en particular, a adquisición das competencias previstas nos cursos de formación impartidos por universidades ou escolas de práctica xurídica debidamente acreditadas.

Poderán concorrer á proba de avaliación quen reúna os seguintes requisitos:
a) Estar en posesión do título de Licenciado/a en Dereito, Grao en Dereito ou doutro título universitario de grao equivalente que reúna os requisitos establecidos no artigo 3 do Regulamento da Lei 34/2006, do 30 de outubro, aprobado polo Real Decreto 775/2011, do 3 de xuño, ou, no seu caso, das certificacións sustitutorias. As persoas aspirantes con titulacións de orixe obtidas no estranxeiro necesitarán contar con algún dos títulos universitarios de grao mencionados anteriormente debidamente validados, ao amparo do Real Decreto 889/2022, do 18 de outubro, polo que se establecen as condicións e os procedementos de homologación, de declaración de equivalencia e de validación de ensinos universitarios de sistemas educativos estranxeiros e polo que se regula o procedemento para establecer a correspondencia ao nivel do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior dos títulos universitarios oficiais pertencentes a ordenacións académicas anteriores, ou ben coa homologación do título correspondente en España ao de Licenciado/a en Dereito. As persoas aspirantes deberán cumprir este requisito con anterioridade á admisión ao curso de formación especializada para o acceso á profesión da Avogacía, de conformidade co Regulamento da Lei 34/2006, do 30 de outubro, aprobado polo Real Decreto 775/2011, do 3 de xuño, sen prexuízo da posibilidade prevista no artigo 18.4 do Real Decreto 822/2021, do 28 de setembro, polo que se establece a organización dos ensinos universitarios e do procedemento de aseguramento da súa calidade.
 
b) Superar os cursos de formación comprensivos do conxunto de competencias necesarias para o exercicio da profesión da Avogacía, e o período de prácticas externas tuteladas, acreditados conxuntamente polo Ministerio da Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes e polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, e rexistrados no Rexistro no Rexistro Administrativo do Ministerio da Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes establecido para o efecto, #de acordo con o disposto no artigo 8 do Real Decreto 775/2011, do 3 de xuño. As persoas aspirantes deberán cumprir este requisito á data en que se realice a proba.
 
c) Ser maior de idade e non estar inhabilitado para o exercicio da profesión da Avogacía. As persoas aspirantes deberán cumprir este requisito á data na que se realice a proba.
 
O prazo de presentación de solicitudes de inscrición na avaliación será de quince días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no «Boletín Oficial do Estado»
 
on 25 Marzo 2024

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2024 pola que se convoca unha edición do Curso de formación específica de socorrismo en instalacións e espazos acuáticos na Comunidade Autónoma de Galicia, destinado ás persoas interesadas no desenvolvemento do exercicio profesional de socorrismo.

Destinatarios/as

Persoas interesadas no desenvolvemento do exercicio profesional de socorrismo na Comunidade Autónoma de Galicia.

As actividades formativas serán as que se especifican no anexo II desta resolución, no cal se indica tamén, de ser o caso, o número de edicións por curso, número de horas lectivas, número de prazas, datas de realización e horarios dos distintos cursos. As actividades formativas terán preferentemente horario de mañá e tarde.

Os cursos convocados realizaranse na Academia Galega de Seguridade Pública (r/ Cultura s/n, A Estrada, Pontevedra), sen prexuízo de que algunhas actividades formativas concretas ou módulos destas se poidan facer fóra das súas instalacións. De ser o caso, as persoas seleccionadas nas diferentes actividades formativas serán notificadas por correo electrónico de calquera outra información necesaria.

O prazo de inscrición será de dez (10) días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240322/AnuncioO3C2-150324-0001_gl.pdf

on 21 Marzo 2024

Data de inicio: 16/04/2024

Data de fin: 13/09/2024

MODALIDADE: EN LIÑA

Requisitos:

Persoas con discapacidade

Duración: 448 horas

INSCRICIÓNS: 981 865 716 ou no enderezo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

on 21 Marzo 2024

INICIO: 04/04/2024

FIN: 13/09/2024

DURACIÓN: 488 HORAS

REQUISITOS:

- Persoas con discapacidade

INSCRICIÓNS: 981 865 716 ou no enderezo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

on 19 Marzo 2024

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2024 pola que se convocan cursos de adaptación da actividade física e deportiva (CAFDO), co obxectivo de acadar a formación mínima que deben reunir os/as socorristas acuáticos/as para o seu exercicio profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa inscrición no Rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia.

Destinatarios/as

Persoas interesadas na inscrición no Rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia por medio da acreditación da formación mínima establecida no artigo 4 do Decreto 152/2021, do 21 de outubro, e as persoas que ao abeiro da disposición transitoria primeira do Decreto 104/2012, do 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia estiveron inscritas provisionalmente no rexistro de socorristas acuáticos e que na actualidade se encontran coa inscrición caducada poderán obter a formación mínima e renovar a inscrición na sección correspondente.

Actividades formativas

As actividades formativas serán as que se especifican no anexo II desta resolución, no cal, se indica tamén, de ser o caso, o número de edicións por curso, número de horas lectivas, número de prazas, datas de realización e horarios dos distintos cursos.

As actividades formativas terán preferentemente horario de mañá e tarde. Os cursos convocados realizaranse na Academia Galega de Seguridade Pública (rúa Cultura, s/n, A Estrada, Pontevedra), sen prexuízo de que algunhas actividades formativas concretas ou módulos delas se poidan facer fóra das súas instalacións. De ser o caso, as persoas seleccionadas nas diferentes actividades formativas serán notificadas por correo electrónico de calquera outra información necesaria.

O prazo de inscrición será ata o 27 de marzo de 2024 a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240319/AnuncioO3C2-120324-0001_gl.pdf

 

on 15 Marzo 2024

Curso de ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS (SSCS0208), conducente á obtención do Certificado profesional de nivel 2 de cualificación profesional (CERTIFICADO CON ALTA EMPREGABILIDADE)

A través deste curso, os/as alumnos/as obterán a titulación requirida para exercer as ocupacións de xerocultor/a, coidador/a en residencias e centros de persoas dependentes, que habilita tanto para exercer a súas funcións en residencias como en domicilios (coa normativa actual).

É un curso 100% subvencionado - gratuito, no que teñen prioridade as persoas en situación de desemprego e que cumpran os requisitos de acceso aos certificados de profesionalidade de nivel 2 ( https://emprego.xunta.gal/portal/es/11-demandantes/demandantes-sp/390-certificados-de-profesionalidad.html#nivel-2

Este curso inclúe un módulo de prácticas en centros de traballo, o que constitúe unha oportunidade de cara a inserción laboral.

  • lugar de realización será en COESCO SLU, centro ubicado na Rúa San Paio 21 – Baixo. A Estrada.
  • inicio está previsto para mediados de abril.
  • proceso de selección do alumnado levarase a cabo nas vindeiras semana polo que, se houbese persoas interesadas, deberán contactar con nos a través das vías postas a súa disposición.
  • En total son 468 horas de duración, entre os módulos propios do curso, o módulo de prácticas en residencias e os transversais.

Aquelas persoas que estean interesadas ou queiran mais información, poden contactar con nós nos teléfonos 986 57 20 25, no 667 703 711, a través do mail Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. ou de forma presencial no noso centro.