on 22 Febreiro 2024

O  I.E.S. Antón Losada Diéguez organiza as seguintes actividades formativas de nivel 1 a través da oficina do SPEG.

Persoas interesadas inscribirse na oficina do SPEG/SEPE.

on 22 Febreiro 2024

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

ORDE do 14 de febreiro de 2024 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2024 (código de procedemento ED527A)

Carnés profesionais:

– Carné profesional de instalacións térmicas de edificios.

– Carné profesional de operador/a de guindastre torre.

– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.

– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría

Habilitacións profesionais:

– Operador/a industrial de caldeiras.

– Instalador/a de gas, categoría A.

– Instalador/a de gas, categoría B.

– Instalador/a de gas, categoría C.

– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I

– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.

– Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.

– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados.

– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.

– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refrixerantes fluorados.

– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.

Para seren admitidas á realización das probas, as persoas aspirantes deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Estar en idade legal laboral ou ter a idade mínima que, de ser o caso, poida exixir a normativa sectorial correspondente.

b) Requisitos específicos que para cada especialidade se establezan na normativa vixente.

Prazo de presentación de solicitudes

1. Para a primeira convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 26 de febreiro ao día 11 de marzo de 2024, ambos incluídos.

2. Para a segunda convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 17 de xuño ao día 1 de xullo de 2024, ambos incluídos.

INFORMACIÓN COMPLETA: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240222/AnuncioG0655-150224-0002_gl.pdf

on 22 Febreiro 2024

Data e lugar de realización da proba

  1. A proba realizarase en Santiago de Compostela o día 26 de abril de 2024 no IES San Clemente, rúa San Clemente, s/n, 15705 Santiago de Compostela.
  2. Cando o número de persoas matriculadas exceda a capacidade dos espazos dispoñibles para realizar a proba no IES San Clemente, a Dirección Xeral de Formación Profesional establecerá outro centro ou centros nos cales os aspirantes realizarán a proba.

Modalidades

  1. A proba convócase para as modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais.
  2. Non obstante o anterior, poderanse inscribir na proba, e titular pola modalidade de Artes, as persoas que estean en condicións de validar o segundo exercicio conforme o establecido na segunda parte do anexo III da presente resolución.

Requisitos que deben reunir as persoas aspirantes

  1. Poderán participar nesta proba as persoas que cumpran os seguintes requisitos:
  • Ser maior de vinte anos ou cumprir esa idade no ano 2024.
  • Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para efectos académicos.
  • Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2023/24.

       2. O incumprimento dalgún destes requisitos suporá a anulación da inscrición na convocatoria da proba e dos posibles resultados académicos obtidos nela.

O prazo de presentación de solicitudes de inscrición na proba será do 15 ao 28 de febreiro de 2024, ambos os dous incluídos.

Ligazóns: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240123/AnuncioG0655-050124-0002_gl.html

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED534A&ano=2022&numpub=1

on 15 Febreiro 2024
on 02 Febreiro 2024

Ciberseguridade, ransomware e suplantación de Identidade

Cando: Luns, 05 de febreiro de 10:30 a 11:30

Inscríbete

Demostración de solucións tecnolóxicas para o sector turístico

Cando: Martes, 06 de febreiro de 10:00 a 11:30

Inscríbete

   

Sendinblue agora é Brevo

 

Cando: Mércores, 07 de febreiro de 12:00 a 13:00

Inscríbete

   

Crea o teu Plan de Empresa

 

Cando: Xoves, 08 de febreiro de 12:00 a 13:00

Inscríbete