on 27 Febreiro 2024

BASES REGULADORAS DA OITAVA EDICIÓN DOS CURSOS DE ESPAÑOL PARA A PREPARACIÓN DO DELE A2 PARA O ANO 2024

As persoas destinatarias desta convocatoria son inmigrantes que reúnan os seguintes requisitos:

• Atoparse en situación regular en España

• Ser maiores de 16 anos

• Estar empadroadas nun concello da provincia de Pontevedra

• Saber ler e escribir

• Ter coñecementos básicos da lingua española (o nivel do curso será o A2 do MCER)

• Non contar cunha dispensa do Ministerio de Xustiza para realizar a proba do DELE A2

Quedan excluídas as persoas que realizasen o curso de preparación nas últimas dúas edicións.

 Ofértanse tres (3) edicións de ata sesenta (60) prazas, cun máximo de vinte (20) alumnas e alumnos por curso, segundo o correspondente a cada edición.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

O prazo de inscrición comezará o 1 de marzo de 2024 e rematará o 15 de marzo de 2024.

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2024/02/27/2024011555

on 22 Febreiro 2024

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2024 pola que se convocan seis edicións do Curso de formación específica de socorrismo en instalacións e espazos acuáticos naturais destinado ás persoas interesadas no desenvolvemento do exercicio profesional de socorrismo na Comunidade Autónoma de Galicia.

As actividades formativas serán as que se especifican no anexo II desta resolución, no cal, se indica tamén, de ser o caso, o número de edicións por curso, número de horas lectivas, número de prazas, datas de realización e horarios dos distintos cursos. As actividades formativas terán preferentemente horario de mañá e tarde.

O contido das diferentes actividades formativas convocadas pola presente resolución pode consultarse na páxina web da Academia Galega de Seguridade Pública (http://agasp. xunta.gal) na epígrafe «Formación de colectivos».

Destinatarios/as

Persoas interesadas no desenvolvemento do exercicio profesional de socorrismo na Comunidade Autónoma de Galicia.

Requisitos xerais:

a) Persoas maiores de idade en posesión do título de graduado/a en educación secundaria obrigatoria.

b) Non atoparse inscrito de forma definitiva na sección ou seccións correspondentes do Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

Solicitudes

a) O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática dispoñible na páxina web da Agasp (http://agasp. xunta.gal); non se admitirá ningunha outra forma ou modelo de solicitude. É preciso que todas as persoas que desexen participar en cursos da Agasp manteñan actualizados os seus datos persoais, especialmente a conta de correo electrónico e o teléfono móbil, co obxecto de posibles comunicacións. No suposto de non seren correctos ou exactos tales datos, a Agasp non é responsable dos posibles prexuízos causados aos interesados.

b) As persoas que non sexan usuarias da páxina web da Agasp deberán previamente darse de alta nela, para o cal é necesario facilitar unha conta persoal de correo electrónico.

c) En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información poderán dirixirse á Agasp a través dos números de teléfono 886 20 61 37, 886 20 61 38 e 886 20 61 11 ou do enderezo de correo electrónico Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo., que adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación de solicitudes.

d) A falsidade ou ocultación de datos esenciais para a selección das persoas aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso solicitado, así como á imposibilidade de participar en ningún outro curso durante o prazo dun ano computado desde o momento en que se detecte o feito.

e) Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non teñan cubertos correctamente todos os datos para realizar a selección do alumnado, non se axusten ao modelo normalizado ou sexan presentadas fóra de prazo.

f) Non está permitida a realización de cursos que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións presenciais. Cando o alumnado teña coñecemento de que foi seleccionado para un curso que teña coincidencia horaria con outro no cal xa foi seleccionado, debe renunciar a un deles.

g) Se as solicitudes para participar nun curso non superan o 50 % das prazas convocadas, a Agasp reserva para si a facultade de anular a actividade formativa.

O prazo de inscrición será ata o 4 de marzo de 2024, a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240222/AnuncioO3C2-160224-0001_gl.pdf

 

on 22 Febreiro 2024

O  I.E.S. Antón Losada Diéguez organiza as seguintes actividades formativas de nivel 1 a través da oficina do SPEG.

Persoas interesadas inscribirse na oficina do SPEG/SEPE.

on 22 Febreiro 2024

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

ORDE do 14 de febreiro de 2024 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2024 (código de procedemento ED527A)

Carnés profesionais:

– Carné profesional de instalacións térmicas de edificios.

– Carné profesional de operador/a de guindastre torre.

– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.

– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría

Habilitacións profesionais:

– Operador/a industrial de caldeiras.

– Instalador/a de gas, categoría A.

– Instalador/a de gas, categoría B.

– Instalador/a de gas, categoría C.

– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I

– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.

– Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.

– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados.

– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.

– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refrixerantes fluorados.

– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.

Para seren admitidas á realización das probas, as persoas aspirantes deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Estar en idade legal laboral ou ter a idade mínima que, de ser o caso, poida exixir a normativa sectorial correspondente.

b) Requisitos específicos que para cada especialidade se establezan na normativa vixente.

Prazo de presentación de solicitudes

1. Para a primeira convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 26 de febreiro ao día 11 de marzo de 2024, ambos incluídos.

2. Para a segunda convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 17 de xuño ao día 1 de xullo de 2024, ambos incluídos.

INFORMACIÓN COMPLETA: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240222/AnuncioG0655-150224-0002_gl.pdf

on 22 Febreiro 2024

Data e lugar de realización da proba

  1. A proba realizarase en Santiago de Compostela o día 26 de abril de 2024 no IES San Clemente, rúa San Clemente, s/n, 15705 Santiago de Compostela.
  2. Cando o número de persoas matriculadas exceda a capacidade dos espazos dispoñibles para realizar a proba no IES San Clemente, a Dirección Xeral de Formación Profesional establecerá outro centro ou centros nos cales os aspirantes realizarán a proba.

Modalidades

  1. A proba convócase para as modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais.
  2. Non obstante o anterior, poderanse inscribir na proba, e titular pola modalidade de Artes, as persoas que estean en condicións de validar o segundo exercicio conforme o establecido na segunda parte do anexo III da presente resolución.

Requisitos que deben reunir as persoas aspirantes

  1. Poderán participar nesta proba as persoas que cumpran os seguintes requisitos:
  • Ser maior de vinte anos ou cumprir esa idade no ano 2024.
  • Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para efectos académicos.
  • Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2023/24.

       2. O incumprimento dalgún destes requisitos suporá a anulación da inscrición na convocatoria da proba e dos posibles resultados académicos obtidos nela.

O prazo de presentación de solicitudes de inscrición na proba será do 15 ao 28 de febreiro de 2024, ambos os dous incluídos.

Ligazóns: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240123/AnuncioG0655-050124-0002_gl.html

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED534A&ano=2022&numpub=1

on 15 Febreiro 2024